Pirmojo Žemaičių "Alkos" muziejaus direktoriaus Prano Genio kalbos, pasakytos padedant muziejaus statybos kertinį akmenį, fragmentas

  • “(...) Visų kilniųjų Žemaičių krašto gyventojų, susipratusių žemaičių mintys ir širdys šią valandą yra čia su mumis, nes šią valandą čia štai padedamas pamatas garbingo Žemaičių krašto kultūros paminklo, kurio tikslas bus surinkti ir saugoti savo pastogėje Žemaičių krašto etnografines, istorines ir liaudies meno brangenybes ir iškilmingai skelbti visiems čia atvykusiems apie mūsų tautos išgyventą garbingą praeitį, jos vargus ir nelaimes, jos nepaprastus gabumus ir pastangas. Čia, po šia pastoge, kuriai pamatus mes šiandien padedame, bus apgyvendinta žemaičių tautos siela, kuri yra nepaprastai gili, švelni ir meniškai didžiai kūrybinga ir pajėgi. Čia ras sau malonią globą nežinomų liaudies dailininkų kūriniai, kupini liūdesio ir dieviško dvasios skausmo smutkeliai, švelnių lyriškų motyvų liaudies meno drožiniai, gražiai meniškai ir svarbiausia lietuviškai-žemaitiškai ornamentuoti buities įrankiai ir kita. Čia taip pat ras sau vietą iš senkapių prikelta mūsų priešistorinių senelių kultūra, turinti nepaprastai turingą kompoziciją ir aukštą estetinę nuovoką. Tai mūsų žalvario, akmens amžiaus kultūra.

  • Tai tokia yra kultūrinė šių rūmų misija. Tai yra lyg kokia šviesa, kuri plačiai imponuos šioje apylinkėje ir šią vietą įprasmins gilia senovės gerbimo, kultūros, tautinės savigarbos prasme. Tai bus tvirtovė, savo esmėj tvirtesnė už tas tvirtoves, kurių paskirtis yra atsispirti dinamitui ir plienui. Šios tvirtovės nelies kultūringo žmogaus rankos. Ją paliesti išdrįs gal tik barbaras, bet tai bus šventvagystė, nes ši tvirtovė skelbs pasauliui, kad mūsų tauta tikrai turi garbingą ir turtingą praeitį, kad mūsų tautos žmonės gabūs ir kupini kūrybinės energijos, kad pagaliau mūsų tauta, atėjusi iš amžių ir turinti teises gyventi laisvai, pagal savo valią ir išmintį, lygiai taip pat, kaip ir kitos Europos tautos."

Tekstą parengė Danutė Mukienė

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt