MOKSLINIS-TIRIAMASIS DARBAS, ATLIKTAS KAUPIANT IR TVARKANT EKSPONATUS, EKSPOZICIJAS, PLĖTOJANT KULTŪRINĮ-EDUKACINĮ BEI ATSKIRŲ SKYRIŲ DARBĄ 1999 METAIS 

Mokslinis-tiriamasis darbas, medžiagos kaupimas moksliniame archyve bei fonduose
Ekspozicinis ir parodinis darbas
Eksponatų kaupimas, jų apskaita, tvarkymas
Eksponatų apsauga, priežiūra, perkėlimas
Kultūros-švietimo, leidybos darbai, reklama, renginiai, paskaitos, paslaugos
Kiti darbai
Bibliotekoje
Fototekos skyriuje
Istorijos skyriuje
Archeologijos skyriuje
Žemaitijos kaimo skyriuje
Muziejuje atlikti restauraciniai darbai

I. Mokslinis-tiriamasis darbas, medžiagos kaupimas moksliniame archyve bei fonduose

1. Atlikta archeologinių žvalgomųjų tyrimų:
a) Telšių senamiestyje - 3;
b) Varnių senamiestyje - 1;
c) ardomuose paminkluose - 1.

2. Surengta kraštotyrinio-kompleksinio ir teminio pobūdžio ekspedicijų, kuriose buvo užrašomi prisiminimai, daromi aprašai, renkami eksponatai, įrašomos audiojuostos, piešiami piešiniai, fotografuojama:
a) po Lieplaukės (Ryškėnų seniūnija) miestelį;
b) pas buvusio tarybinio režimo aukas-politinius kalinius ir tremtinius (ši ekspedicija tęsiama toliau).
3. Atlikta keletas organizuotų išvykų ieškant rezistencinių kovų vietų, rezistentų būstinių, jų palaikų užkasimo vietų - 8.
4. Surengta ekspedicija aptiktai partizanų kapavietei Ariškės miške (Žarėnų seniūnija) atidengti ir 7-erių asmenų palaikams iškelti, dalyvauta jų atkasimo darbuose.
5. Į muziejaus mokslinį archyvą pateikta darbų:
a) archeologinių tyrinėjimų ir žvalgymų ataskaitų (su planais, brėžiniais ir iliustracijomis) - 4;
b) kitų darbų, kurių dalis yrasu iliustracijomis:

 • moksliniai darbai ir straipsniai - 15;

 • moksliniai eksponatų pasai - 2;

 • archyviniai dokumentai (kopijos, vertimai) - 2;

 • pranešimai, kalbos - 4;

 • informaciniai užrašai - 3;

 • tautosakos, publicistikos, kūrybos - 3;

 • prisiminimai ir aprašai -140;

 • (tame tarpe iš ekspedicijų-133);

c) buvo tęsiamas sudaryto mokslinio archyvo kartotekos (8 temomis) papildymas;
d) užrašyta faktinės kartotekos kortelių - 63.
6. Individualiai tęstas ir pradėtas naujai medžiagos rinkimas šiomis temomis:
a) Žemaitijos dvarų (Platelių, Džiuginėnų, Biržuvėnų) istorija;
b) Žemaitijos aeroklubų veikla;
c) Rainių kankiniai;
d) rezistencija Žemaitijoje ir pokario metų tremtis;
e) rezistencinės kovos Žemaitijoje dalyviai ir kautynių vietų nustatymas;
f) Degaičių gyvenvietės istorija.
7. Audiojuostose užrašyti folkloro pavyzdžiai (dainos, pasakojimai) - 2 kasetės.
8. Į mokslinės inventorizacijos knygas įtraukta eksponatų - 38. 
9. Mokslinio archyvo fonde užregistruota užbaigtų darbų - 6.
10. Užvesta rezistencinio pasipriešinimo dalyvių asmenvardžių kartotekos fondo kortelių - 530 vnt.

II. Ekspozicinis ir parodinis darbas
1. Surengta, organizuota, dalyvauta jungtinėse parodose, sukomplektuota parodų iš turimų muziejaus fondų ir gautų eksponatų iš kitur:
a) Žemaičių muziejuje,,Alka” - 10 (jose rodyti 898 eksponatai);
b) už muziejaus ribų - 4 (jose rodyti 296 eksponatai).
2. Muziejaus skyriuje „Žemaitijos kaimo muziejus” vasaros-rudens sezono lankymui atidarytos ekspozicijos, kuriose rodyta 240 eksponatų.

III. Eksponatų kaupimas, jų apskaita, tvarkymas
1. Surinkta eksponatų per metus - 2055. Iš jų:
a) į pagrindinį fondą - 1738;
b) į pagalbinį fondą - 317;
c) neinventorintinų - 128;
d) šifruotų - 114.
(Visi (a,b) eksponatai inventorinti GEK ir PEK knygose).
2. Į mokslinės inventorizacijos knygas įtraukta eksponatų - 381.
3. Užvesta eksponatų kartotekoms kortelių:
a) eksponatams - 1168;
b) asmenvardinių - 500;
c) abėcėlinių - 103;
d) teminių - 50.
4. Patikrinta fonduose eksponatų - 418. Eksponatams surašyta aktų - 71.
5. Muziejaus atskirų skyrių fondų saugyklose išskirstyti 1774 naujai gauti eksponatai.

IV. Eksponatų apsauga, priežiūra, perkėlimas
1. Visose muziejaus skyrių fondų saugyklose nuolat vyko eksponatų švarinimo ir tvarkymo, vėdinimo darbai.
2. Pagal galimybes ir turimas priemones fondų patalpose buvo reguliuojamas temperatūrų režimas
3. Į muziejaus priestato patalpas iš senojo pastato saugyklų buvo baigti perkelti eksponatai: liaudies meno dirbinių kolekcija, ginklai, brangiųjų metalų fondas. Tuo ir buvo galutinai užbaigtas fondų iš senojo muziejaus pastato perkėlimas.
4. Atrinkti ir restauruoti 68 eksponatai.

V. Kultūros-švietimo, leidybos darbai, reklama, renginiai, paskaitos, paslaugos
1. Muziejuje suorganizuota ir pravesta 14 kultūrinių renginių.
2. Perskaityta paskaitų, pranešimų: - 21. Iš jų muziejuje - 11, už muziejaus ribų - 10.
3. Spaudoje paskelbta straipsnių, informacijų:

 • šspausdinta periodinėje spaudoje - 15;

 • išspausdinta mokslinėje spaudoje - 2;

 • pateikta spausdinti moksliniams leidiniams - 4.

4. Publikuota spaudoje fotografijų - 9.
5. Pravesta ekskursijų - 16.
6. Edukacinė veikla:

 • paruošta temų - 32

 • pravesta užsiėmimų - 14.

VI. Kiti darbai

Bibliotekoje
a) suinventorinta naujai gautų knygų - 95;
b) nuolat nauja medžiaga buvo papildomi sudaryti 36-iomis temomis informacinės medžiagos aplankai;
c) nuolat nauja medžiaga buvo papildomi esantys 22 aktualijų aplankai;
d) nuolat buvo tvarkoma muziejuje gaunama periodinė spauda ir knygos;
e) papildyta mokslinių straipsnių ir faktų kartoteka - 694 vnt.;
f) suteikta mokslinių patarnavimų - 87;
d) nuolat buvo atliekami leidinių valymo ir tvarkymo darbai.

Fototekos skyriuje

 • suinventorinta negatyvų ir paruošta naudojimui - 409;

 • užvesta kortelių:

 • negatyvams - 402

 • sisteminių - 400

Senojo muziejaus pastato rekonstrukcijos darbų metu buvo aptikta paslėptų, senų negatyvų ant stiklo (5 tūkst. vnt) . Iš jų nuvalyti, aptvarkyti, paruošti galutiniam sutvarkymui - 2 tūkst.
Buvo fotografuojami eksponatai, muziejaus, žymesni miesto ir rajono renginiai, muziejaus pastato rekonstrukcijos darbai ir atskiri muziejaus darbų momentai:

 • eksponatų - 47

 • renginių - 15.

Naudojantis ,,Fuji” laboratorijos paslaugomis atlikti šie darbai:

 • išryškinta foto juostų - 17

 • padaryta foto nuotraukų ~ 200.

Nuolat buvo tvarkomas ir valomas negatyvų fondas, daromi vokeliai foto negatyvams.

Istorijos skyriuje

a) organizuoti muziejininkams darbo kompiuteriu apmokymo kursai;
b) atlikta paslaugų kompiuteriu - 76;
c) organizuota Klaipėdos dailės klubo ,,Guboja” vasaros stovykla-pleneras;
e) dalyvauta Žemaičių kultūros draugijos veikloje.
d) kalbėta per radiją - 2 kartus.

Archeologijos skyriuje

a) nuolat muziejininkams atliekamos kopijavimo paslaugos;
b) atliekamos paslaugos muziejininkams kompiuteriu.

Žemaitijos kaimo skyriuje

 • Liepos mėn. stovyklavo klaipėdiškių dailininkų ,,Guboja” stovykla (vyko pleneras). Dailininkai piešė Žemaitijos kultūros paminklus, Žemaitijos vaizdus. Stovyklos uždarymo metu buvo surengta plenero metu sukurtų darbų paroda, įvyko susitikimas su visuomene;

 • Liepos mėn. Lietuvos televizija muziejaus teritorijoje kūrė filmą apie Telšių folkloro ansamblį ,,Insula”;

 • Rugpjūčio mėn. muziejaus teritorijoje vyko Pasaulio lietuvių mėgėjų teatro festivalis.

Muziejuje atlikti restauraciniai darbai

a) restauruota archeologinių eksponatų - 4;
b) restauruota baldų - 3;
c) konservuota etnografinių eksponatų -11.

Tekstą parengė Laima Valatkienė, muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja mokslo reikalams

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt