MUZIEJAUS KŪRĖJAI IR JŲ DARBAI

PRANO GENIO BIBLIOGRAFIJA

Parengė Adolfas Tautavičius

Knygos
Recenzijos
Eileraščiai, kita grožinė kūryba, publicistika

Knygos

 • 1. Džiugo varpai. Pirmi skambėjimai. Korporacijos „Samogitia” leidinys. Dailininkas J. Perkovskis. Telšiai. 1929. 64 p.

 • Skelbiami 1924-1929 m. parašyti 56 eileraššiai. Knygoje yra keturi skyreliai: „Žemaitis žemaičiams”, „Džiugo varpai”, „Meilė ir skausmas”, Gyventi”.

 • Perspausdinta: Džiugo varpai. Lyrika. Telšiai. 1992. 103 p. (P. 5-35 Dacys V. Biografija arba kelias nuo Kalnėnų iki Šilutės).

 • * Knygos pasirodymą skelbė ano meto spauda, pranešdama, kad ja iliustruoja J. J. Burba. Autoriaus pavardė nenurodyta, bet pabrežiama, kad jis literaturinį darbą dirba jau devinti metai. Žr. Džiugo varpai. Telšiai // Lietuvos aidas. 1928 m. gruodžio 12 d. P. 4.

Recenzijos

 • Bičiūnas V. // Židinys. 1929. Nr. 12. P. 467-468.

 • Budavas St. // Rytas. 1929 m. spalio 29 d.

 • Daugiliškis A. // Lietuvos aidas. 1929 m. spalio 8 d. P. 4.

 • Gira L. Isidemėtinos praeitųjų metu grožines literaturos knygos // Šviesos keliai. 1931. Nr. 1. P. 71.

 • Navardauskas P. // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 8. P. 42-43.

 • Kontrimas J. Žemaičių legendos visai Lietuvai // Tiesa. 1994 m. kovo 19. P. 16.

 • 2. Atnašavimai. Lyrika. Telšiai, „Sakalas”. 1935. 80 p.

 • Dailininkas P. Augustinavičius. Knygoje - trys skyreliai: „Atnašavimai”, „Žemaičių žemė”, „Vetra kryžkeleje”. Viso 61 eiler.

 • Perspausdinta knygoje: Genys Pr. Rūpintojėliai. Lyrika. Telšiai. 1992. 128 p.

Recenzijos:

 • Miškinis A. // Šviesos keliai. 1936. Nr. 3. P. 183-185. Parašas: A. M.

 • Povilonis J. // Naujoji Romuva. 1936. Nr. 7. P. 166.

 • Verdenis A. // Ateitis. 1936. Nr. 2. P. 106-107.

 • 3. Rūpintojėliai. „Žemaičių žemės” leidinys. Telšiai. 1941. 128 p.

 • Viršelis P. Augustinavičiaus. Knygoje yra skyriai: „ Nauja diena”, „Rūpintojėliai”, „Tėviškė”.

 • Perspausdinta: Telšiai. 1992.

Recenzijos:

 • Kudirka F. Pr. Genio „Rūpintojėliai”// Žemaičių žemė. 1942 m. sausio 12 d. P. 3.

 • Medinis M. Pr. Genio „Rūpintojėliai” // Tėviškė. 1942 m. sausio 11. P. 3.

 • Šimkevicius J. Rūpintojelių poezija // Žemaičių žemė. 1944 m. birželio 10 d. P. 2-3.

 • Rūpintojėliai. Naujo poezijos rinkinio proga // Į laisvę. 1941 m. gruodžio 31. P. 4. Parašas: J. Braz.

 • Rūpintojėliai // Naujoji Lietuva. 1942 m. sausio 18 d. P. 3. Parašas: K. Žrg.

 • Ūkininkopatarėjas. 1942 m. sausio 9 d. P. 8.

 • Pr. Genio poezijos knyga jau spaudoje // Žemaičių žemė. 1944 m. birželio 10 d. P. 4.

 • („Sakalo” bendrovė išleidžia „Saulegrąžai”)

II. Eileraščiai, kita grožinė kūryba, publicistika

1921 m.

Poezija

 • 1. Artojo daina (iš karo laikų) // Vytis. 1921 04 15. P. 100.

 • 2. Bernužėli jaunasis // Vytis. 1921 08 30. P. 388.

 • 3. Į Darbą // Vytis. 1921 08 30 P. 402.

 • 4. Kaip teka upelis vingiuodamas... // Vytis. 1921 04 30. P. 136. Po eilėraščiu: „Telšių gimnazija, 4. II. 21.”

 • 5. Kas jaucia? (kareivio širdies rauda) // Vytis. 1921 04 30. P. 132.

 • Prie eilerašcio autoriaus nurodomas A. Genys, bet turinyje korekturos klaida ištaisyta (P. 621).

 • 6. Karžygio Mirtis // Vytis. 1921 04 15. P. 100.

 • 7. Laikas lyg upelis... // Vytis. 1921 03 30. P. 68.

 • 8. Paskutines Keistučio Dienos // Vytis. 1921 07 30. P. 326. Datuota: Telšių gimnazijoje 1920 07 29.

 • 9. Sesutės Rauda // Vytis. 1921 03 30. P. 68.

 • 10. Svetur // Vytis. 1921 08 30. P. 406.

 • 11. Štai... // Vytis. 1921 04 15. P. 103.

 • 12. Žiūrėkite, jau švinta rytai... // Vytis. 1921 08 15. P. 355.

Publicistika

 • 13. Amerikoje augančiai Lietuvaitei // Vytis. 1921 07 15. P. 369.

 • Datuota: Telšių gimnazijoje 1920 10 22.

 • 14. Skaičiau aš „Vytis” // Vytis. 1921 08 30. P. 66.

 • 15. Vasariniai Mokytojų Kursai // Vytis. 1921 09 30. P. 448-449.

1922 metai

Poezija

 • 16. Be laimės /./Vytis. 1922 01 15. P. 16. Datuota: 1920 09 21.

 • 17. Į antrą žygį // Vytis. 1922 07 30. P. 390. Datuota: 1922 02 24.

 • 18. Iš 1918 m. // Vytis. 1922 07 15. P. 367.

 • 19. Jaunystė // Vytis. 1922 07 15. P. 368. Datuota: 1922 02 24.

 • 20. Kanklės // Vytis. 1922 02 28. P. 167.

 • 21. Laimužei. // Vytis. 1922 02 28. P. 10. Datuota: 1921 10 30.

 • 22. Mūsų gėlės (Pavedu sesei Liudai) // Vytis. 1922 01 15. P. 15-16. Datuota: 1921 11 15.

 • 23. Sudiev, saulele (Elegija) // Vytis. 1922 07 15. P. 368.

 • 24. Žvejai. // Vytis. 1922 02 28. P. 107. Datuota: 1921 08 21.

Publicistika

 • 25. Lietuvos Mokykla Laisvę Atgavus // Vytis. 1922 01 30. P. 42-43.

 • Poezija ir kūryba // Giedra (JAV). 1922 m. Nr. 9. P. 275-283.

1923 metai

Poezija

 • 26. Ant aukuro // Vytis. 1923 02 15. P. 71. Datuota: 1922 10 01

 • 27. Einu aš su pasauliu... // Vytis. 1923 09 15. P. 368.

 • 28. Myliu // Vytis. 1923 07 30. P. 246.

 • 29. *** Nėra paguodos. // Vytis. 1923 03 15. P. 138. Datuota: 1922 10 01.

 • 30. N. N. (Ateik, sesele, jau tulpės žydi) // Vytis. 1923 03 15. P. 138. Datuota: 1922 05 25.

 • 31. N. N. (Tyliai blaškosi nendrelės) // Vytis. 1923 03 15. P. 146.

 • 32. Tėvų žemė // Vytis. 1923 07 15. P. 261.

 • 33. Valio lietuviai! // Vytis. 1923 04 30. P. 206. Datuota 1923 02 10

 • 34. Laiškas Lietuvos Vyčiams // Vytis. 1923 04 30. P. 217-218. (Dėl paramos Klaipėdos sukilimui)

 • 35. Mūsų dainos. // Vytis. 1923 03 15. P. 142-143. (Už dainavimą.)

 • 36. Vertejų žiniai // Lietuva. 1923 10 05. P. 7. (Apie F. Šilerio baladžių vertimą.)

 • 36 a. Redakcijos atsakymai // Lietuva. 1923 04 11. P. 7. [ Pr. Geniui: Straipsnių „Dėl M. K. Čiurlionio šifro” ir „Rytmetinė giesmė” nedėsime. Trečiąjį dalykėlį dedame sutrumpinę.

 • Šiame „Lietuvos” numeryje yra tik korespondencija: „Telšiai. Žemaitiškas apsileidimas”, Datuota: slapyvardžiu Telšių Pliumpis. Gal P. Genio?]

1924 metai

Poezija

 • 37. Ankstų skaidrų rytužėlį... / Vytis. 1924 08 15. P. 322. Datuota: 1923 02 27.

 • 38. Ant marių kranto // Vytis .1924 08 15. P. 326.

 • 39. Atgaivinki! // Vytis. 1924 10 15. P. 422. Datuota: 1924 06 07.

 • 40. Aušros žvaigždei // Vytis. 1924 03 30. P. 149. Datuota: Latvija, 1923 07 27.

 • 41. Baltosios rožės // Lietuvis. 1924 11 21. P. 9.

 • 42. Baltos rožės // Vytis. 1924 11 15. P. 491. Datuota: Šiauliai, 1924 08 18.

 • 43. Brangios ir dienos // Vytis. 1924 05 30. P. 196. Datuota: Latvija, 1923 07 24.

 • 44. Dainelė // Vytis. 1924 11 30. P. 518.

 • 45. Džiugo varpai // Vytis. 1924 11 15. P. 492.

 • 46. Graži dienelė // Vytis. 1924 11 15. P. 484.

 • 47. Ilgu... // Vytis. 1924 10 15. P. 432. Datuota: 1924 06 08.

 • 48. Yra dangaus žvaigždėtas plotas... // Vytis. 1924 03 30. P. 150. Datuota: 1924 01 27.

 • 49. Iš gilybių // Vytis. 1924 05 15. P. 180.

 • 50. Kada nuliūdę spinduliai // Vytis. 1924 11 30. P. 516.

 • 51. Kur gėlės? // Vytis. 1924 12 25. P. 555. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 08.

 • 52. Kur vedi? // Vytis. 1924 05 30. P. 200. Datuota: 1924 04 03.

 • 53. Laikrodis // Vytis. 1924 11 30. P. 526.

 • 54. Laimužei // Vytis. 1924 03 15. P. 135.

 • 55. Mano saulei (Skirta B. R.) // Vytis. 1924 12 25. P. 554. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 15.

 • 56. Mergelės skundas // Vytis. 1924 06 30. P. 248. Datuota: 1924 02 24.

 • 57. Mirštančios rožės // Vytis. 1924 06 30. P. 248. Datuota: 1924. 02. 21.)

 • 58. Miškų gyvybė // Vytis. 1924 09 30. P. 391. Datuota: 1924 06 07.

 • 59. Neklausk // Vytis. 1924 11 30. P. 526.

 • 60. Neverk // Vytis. 1924 10 15. P. 431. Datuota: Telšiai, 1923 03 15.

 • 61. Nežinau, kas būtų?... // Vytis. 1924 09 30. P. 398. Datuota: Šiauliai, 1924 08 20.)

 • 62. O, jaunyste!.. // Vytis. 1924 09 15. P. 366-367. Datuota: Telšiai, 1923 03 05.

 • 63. Palydėk!... // Vytis. 1924 12 25. P. 561. Datuota: 1924 02 24.

 • 64. Pasaulis gieda savo dainas // Vytis. 1924 02 29.

 • 65. Pasiilgimas // Vytis. 1924 05 30. P. 199-200. Datuota: Kemėri, 1923 07 08.

 • 66. Paskutinė auka // Vytis. 1924 03 30. P.149. Datuota: 1927 06 23.

 • 67. Paskutinė styga //Vytis. 1924 10 15. P. 423. Datuota: Telšiai, 1923 03 06.

 • 68. Paskutinėj valandoj // Vytis. 1924 02 29. P. 111.

 • 69. Perkūnas // Vytis. 1924 11 30. P. 519.

 • 70. Praeities takeliai // Vytis. 1924 11 15. P. 491.

 • 71. Ramybės valandai // Vytis. 1924 09 30. P. 398. Datuota: 1922 12 22.

 • 72. Rytojaus diena // Vytis. 1924 05 15. P. 181. Datuota: 1924 02 03.

 • 73. Rudenio naktys Žemaitijoj // Vytis. 1924 11 15. P. 484.

 • 74. Sakyk! // Vytis. 1924 02 29. P. 103.

 • 75. Saules kryžiai // Vytis 1924 09 30. P. 390-391. Datuota: Šiauliai, 1924 08 20.

 • 76. Slaptas skausmas // Vytis. 1924 06 30. P. 248. Datuota: 1923 11 05.

 • 77. Tarp gėlių // Vytis. 1924 06 15. P. 226. Datuota: 1923 09 16.

 • 78. Tylos, kaip saulės, esu išalkęs // Vytis. 1924 10 15. P. 422. Datuota: 1922 09 13.

 • 79. Troškimas // Vytis. 1924 09 30. P. 398.

 • 80. Už jūrų jūrelių // Vytis. 1924 01 30. P. 50. Datuota: 1923 03 18.

 • 81. Vakaro tyla // Vytis. 1924 02 29. P. 112.

 • 82. Viltis paskutinė // Vytis. 1924 03 30. P. 149. Datuota: Latvija, 1923 06 26.

 • 83. Žemaicio bernelio meilė // Vytis. 1924 06 15. P. 220. Datuota: Kalnėnai, 1923 12 28.

 • 84. Žemės kalinys // Vytis. 1924 06 15. P. 225. Datuota: 1924 03 31.

 • 85. Žvejai. Vytis. 1924 10 15. P. 433.

Dramos, apsakymai

 • 86. Taip likimą lemė / Triju veiksmų pasakos drama // Vytis. 1924 02 15. P. 67-70; 1924 02 29. P. 99-103; 1924 03 15. P. 131-133 ir 03 15. P.146 - 148.

 • 87. Ištremtieji // Vytis. 1924 01 30. P. 37-41. Datuota: Telšiai, 1923.

 • 88. Pirmoji meilė // Vytis. 1924 03 30. P. 137.

Straipsniai, korespondencijos

 • 89. Menas ir mūsų dienos // Giedra (JAV). 1924. Nr. 9. P. 265-271.

 • 90. Žemaičių kultūros pėdsakai // Rytas. 1924 05 03. P. 2.

 • 91. Žemaičių Romantizmas ir Jo autoriai // Vytis. 1924 06 30. P. 255-257.

1925 metai

Poezija

 • 92. Artojų žemėje / Vėlių kančios motyvais // Vytis. 1925 04 15. P. 196-197. Datuota: Kalnėnai, 1924 m. Velykos.

 • 93. Aš ir mano ilgesys // Vytis. 1925 08 15. P. 388.

 • 94. Atbalsiai (16 vasario) // Vytis. 1925 03 30. P. 165. Datuota: Telšiai, 1924 02 16.

 • 95. Atminimas // Vytis. 1925 04 15. P. 202. Datuota: Mažeikiai, 1924 m. gruodis.

 • 96. Atvėriau savo laisvės bokštą // Vytis. 1925 01 30. P. 37. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 17.

 • 97. Aukštybė // Vytis. 1925 01 15. P. 4. Datuota: 1923 07 16.

 • 98. Bemylint žvaigždę // Vytis. 1925 04 15. P. 198. Datuota: Mažeikiai, 1924 17 07.

 • 99. dėl Vilniaus // Lietuvis. 1925 09 08. P. 12. Datuota: Kalnėnai, 1925 08 27.

 • 100. Dienos gale // Vytis. 1925 07 30. P. 360. Datuota: Telšiai, 1923.

 • 101. Du žiedeliai // Vytis. 1925 05 30. P. 292.

 • 102. Džiaugsmo šešėlis // Vytis. 1925 02 28. P. 108. Datuota: Mažeikiai, 1924 m. lapkričio mėn.

 • 103. Gal juokies tu ant mano kapo!... // Vytis. 1925 03 30. P. 169.

 • 104. Gėlių kalba // Vytis. 1925 04 30. P. 232. Datuota: Telšiai, 1924.

 • 105. Girių sopulys // Vytis. 1925 02 28. P. 106. Datuota: Mažeikiai, 1924 m. lapkričio mėn.

 • 106. Ilgu man žemėj... // Vytis. 1925 08 30. P. 420. Datuota: Telšiai, 1924 m.

 • 107. Išnyko mano praeitis... // Vytis. 1925 06 30. P. 327. Datuota: Telšiai, 1924 m.

 • 108. Į Trakus // Vytis. 1925 03 30. P. 166. Datuota: Telšiai, 1924 m.

 • 109. Jei tu ateitum! // Vytis. 1925 03 15. P. 136. Datuota: Mažeikiai, 1924.

 • 110. Keleivis. Židinys. 1925. Nr. 8-12. P. 201.

 • 111. Kirviai nukirto žalia liepelę... // Vytis. 1925 01 15. P. 9. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 27.

 • 112. Ko taip liudna // Vytis. 1925 03 15. P. 139. Datuota: Mažeikiai, 1924 m.

 • 113. Kovoje kritusiam draugui // Vytis. 1925 09 30. P. 483. Datuota: Telšiai, 1923.

 • 114. Mano saulei (skirta R. B.) // Vytis. 1925 05 15. P. 269-270; 1925 09 15. P. 455-457; 1925 09 30. P. 486-487. Datuota: Mažeikiai, 1925 06 20.

 • 115. Nakties sveciai // Židinys. 1925. Nr. 8-12. P. 201.

 • 116. Našlaitė // Vytis. 1925 10 15. P. 500. Datuota: Telšiai, 1923 m.

 • 117. Neliūsk // Vytis. 1925 03 15. P. 139. Datuota: Mažeikiai, 1924.

 • 118. Nuo kalno // Lietuvis. 1925 08 14. P. 13. Datuota: Telšiai, 1924.

 • 119. Padžiugiu naktys // Vytis. 1925 04 30. P. 230. Datuota: Kalnėnai, 1924.

 • 120. Pasiilgom Vilniaus // Lietuvis. 1925 09 25. P. 11. Datuota: Kalnėnai, 1920 08 25.

 • 121. Rudens rekviem // Vytis. 1925 11 30. P. 600. Datuota: Kalnėnai, 1923.

 • 122. Saulėn // Vytis. 1925 06 15. P. 306. Datuota: Kalnėnai, 1922.

 • 123. Saulės žibintas // Vytis. 1925 01 15. P. 9. Datuota: Kalnėnai, 1924.

 • 124. Saulėtas takelis // Vytis. 1925 06 30. P. 341. Datuota: Telšiai, 1923.

 • 125. (Sesės albuman) // Vytis. 1925 04 15. P. 108. Datuota: Mažeikiai, 1924 11 10.

 • 126. Sesės albuman // Vytis. 1925 02 28. P. 107. Datuota: Mažeikiai, 1924.

 • 127. Sesės gėlės // Lietuvis. 1925 01 09. P. 9.

 • 128. Skausmo gėlės // Vytis. 1925 03 15. Datuota: Mažeikiai, 1924.

 • 129. Šauliai // Vytis. 1925 03 30. P. 170. Datuota: Latvija, 1923.

 • 130. Širdis kalba // Vytis. 1925 05 15. P. 276. Datuota: Kalnėnai, 1924.

 • 131. Šviesioji meilė // Vytis. 1925 03 30. P. 170. Datuota: Mažeikiai, 1924.

 • 132. Tavo muzika (skirta D. V.) // Vytis. 1925 04 30. P. 232. Datuota: Šiauliai, 1924 08 18.

 • 133. Už kalnų melynųjų... // Vytis. 1925 01 15. P. 5. Datuota: Kalnėnai, 1924.

 • 134. Vakaras Kalnėnuos // Vytis. 1925 04 30. P. 232. Datuota: Kalnėnai, 1924.

 • 135. Žvaigždės sūnus // Vytis. 1925 02 28. P. 98. Datuota: Mažeikiai, 1924.

Kita grožinė literatūra

 • 136. Vienas iš geradarių // Vytis. 1925 01 30. P. 34-35. Parašas: Pr. G-s. (Dviejų asmenų pokalbis dėl Klaipėdos ir Vilniaus)

 • 137. Aguonos // Vytis. 1925 01 15. P. 6-7. Datuota: Mažeikiai, 1924 11 20. (Apsakymėlis iš ligoninės)

 • 138. Kalinys (Sielos ilgesio ekstazė, augini mane!) // Vytis. 1925 03 15. P. 137-138. (Vaizdelis)

Vertimai

 • 139. Šileris. Grafas iš Habsburgo // Vytis. 1925 02 15. P. 76-77.

 • 140. Šileris. Polikrato žiedas // Vytis. 1925 01 30. P. 40-41. Datuota: Latvija, 1923.

 • 141. Šileris. Narūnas // Vytis. 1925 06 30. P. 325-327. Datuota: Telšiai, 1923.

 • 142. Šileris. Pirštinė // Vytis. 1925 01 15. P. 8. Datuota: Latvija, 1923.

Publicistika

 • 143. Dėl Daukanto paminklo // Lietuvis. 1925 04 10. P. 8. Parašas: Narūnas, rašyta Mažeikiuose.

 • 144. Tautos kongresas // Lietuvis. 1925 05 01. P. 11-12. Parašas: Narūno.

 1926 metai

Poezija

 • 145. Aš nemėgstu tu žiedeliu // Garsas (JAV) 1926 10 28. P. 5. Datuota: Ukmerge, 1926 08 18.

 • 146. Atrakinkit ir man... // Vytis. 1926 03 31. Datuota: Mažeikiai, 1925.

 • 147. Aš myliu, myli juk ir tu... // Garsas. 1926 11 04. P. 3. Datuota: Mažeikiai. 1925 02 07.

 • 148. Aukso rubas // Garsas. 1926 12 23. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 25.

 • 149. Be sielvarto sedžiu prie naujo kapo // Garsas. 1926 10 28. Datuota: Kalnėnai, 1926 01 01.

 • 150. Dangaus viešnia // Garsas. 1926 12 23. P. 7. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 05.

 • 151. Dulkes // Vytis. 1926 12 30. P. 748. Datuota: Kalnėnai, 1923.

 • 152. Du takeliai // Vytis. 1926 06 15. P. 324. Datuota: Mažeikiai, 1925.

 • 153. Ei, draugai, užtraukit... // Garsas. 1926 11 04. P. 7. Datuota: Mažeikiai, 1952 06 07.

 • 154. Einu // Vytis. 1926 08 30. P. 492. Datuota: Kalnėnai, 1923.

 • 155. Geliu kalba // Garsas. 1926 12 09. P. 3. Datuota: Telšiai, 1924 04 09.

 • 156. Gyvatos taurei // Lietuvis. 1926 02 12. P. 13. Datuota: Ukmerge, 1926 01 22.

 • 157. Gulbiai // Garsas. 1926 12 09. P. 7. Datuota: Kalnėnai, 1924 10 08.

 • 158. Idejai // Garsas. 1926 12 30. P. 3. Datuota: Mažeikiai, 1925 05 13.

 • 159. Ilgesys // Vytis. 1926 09 30. P. 556.

 • 160. ...Jei nupintu ainiai Tau garbinga vainika // Garsas. 1926 12 09. P. 7. Datuota: Šiauliai, 1924 09 02.

 • 161. (Z. D-tei) Ji atejo // Garsas. 1926 10 28. P. 4. Datuota: Ukmerge, 1926 06 04.

 • 162. Juodaja nakti... // Garsas. 1926 09 16. P. 17. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 13.

 • 163. Kad myliu // Garsas. 1926 12 09. P. 2. Datuota: Kalnėnai, 1924 01 04.

 • 164. Kryžkely // Vytis. 1926 08 15. P. 463. Datuota: Kalnėnai, 1925 01 01.

 • 165. Kur Tėviškė mano?.. // Garsas. 1926 12 16. P. 7. Datuota: Telšiai, 1924 01 30.

 • 166. Laimužei // Garsas. 1926 12 09. P. 3. Datuota: Šiauliai, 1924 09 02.

 • 167. Lietuviu žemė. Garsas. 1926 09 23. P. 5. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 28.

 • 168. Likimas surišo mane su tavim // Garsas. 1926 10 28. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 11 13.

 • 169. Mano sodnelis // Vytis. 1926 01 15. P. 6.

 • 170. Mano žygiai // Garsas. 1926 11 04. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 02 15.

 • 171. Minioje // Garsas. 1926 12 16. P. 7. Datuota: Telšiai, 1924 02 24.

 • 172. Mano vargeliai // Vytis. 1926 05 30. P. 292. Datuota: Kalnėnai, 1924.

 • 173. Mergužele // Vytis. 1926 04 30. P. 232. Datuota: Telšiai, 1924.

 • 174. Mirties kely // Vytis. 1926 10 30. P. 630. Datuota: Mažeikiai, 1924.

 • 175. Nakčiai // Vytis. 1926 02 15. P. 76. Datuota: Mažeikiai. 1924.

 • 176. Nusipinsiu vainika // Vytis. 1926 09 15. P. 525. Datuota: Kalnėnai, 1923.

 • 177. Pabalo galvos // Garsas. 1926 09 16. P. 7. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 26.

 • 178. Palaužiau rutu švelniausia šaka... // Garsas. 1926 12 16. Datuota: 1926 09 09.

 • 179. Praeities meilė // Vytis. 1926 01 30. P. 39. Datuota: 1923.

 • 180. Prieblanda // Vytis. 1926 07 30. P. 420. Datuota: Mažeikiai, 1925 05 31.

 • 181. Rožes // Garsas. 1926 12 16. Datuota: Telšiai, 1923 09 06.

 • 182. Rožes // Vytis. 1926 02 15. P. 70. Datuota: Telšiai, 1924.

 • 183. Rožiu švelniausiais žiedais... // Garsas. 1926 09 23. P. 3. Datuota: 1926 07 02.

 • 184. Skriaudu marintojai // Vytis. 1926 06 30. P. 357. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 17.

 • 185. Sveiki (nepasakæs) // Garsas. 1926 11 14. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 14.

 • 186. Širdies žvaigždei // Garsas. 1926 12 09. P. 7. Datuota: Mažeikiai, 1924 12 02.

 • 187. Tautai // Garsas. 1926 11 04. P. 7. Datuota: Vilkmergė, 1926 02 26.

 • 188. Tu atiduok man ta gruožybę... // Garsas. 1926 10 28. P. 5. Datuota: Vilkmergė, 1926 04 15.

 • 189. Tu būk šviesa, tu būk kančia // Garsas. 1926 11 11. Datuota: Mažeikiai, 1925 05 07.

 • 190. Valkatos priedangstej. // Garsas. 1926 09 23. P. 7. Datuota: 1926 07 02.

 • 191. Verkiantiems // Garsas. 1926 09 23. P. 3. Datuota: 1926 07 17.

 • 192. Vilniaus uola (Dr-ui J. Basanaviciui, tautos tevui) // Garsas. 1926 12 23. P. 7. Datuota: Kalnėnai, 1926 11 23.

 • 193. Žaismas // Garsas. 1926 12 16. P. 3. Datuota: 1926 10 08.

 • 194. Apei do bruolius durnus, o treti be pruota (sulig Žemaičių). Užraše Pr. Genys. // Garsas. 1926 12 16. P. 3.

 • 195. Likimo pašaipele // Garsas. 1926 12 09. P. 3; 1926 12 16. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1924 11 04.

 • 196. Naktinis svetys (Iš žemaičių gyvenimo) // Garsas. 1926 11 18, 1926 11 25.

 • 197. Nepažistamieji // Garsas. 1926 12 30. P. 3 (Apsakymo pradžia)

 • 198. Sodininkas // Garsas. 1926 12 23. P. 3. Datuota: Kalnėnai. 1926 11 20.

 • 199. Trys bruole (sulig Žemaičių). Užraše Pr. Genys, papasakojo Pronceškos Krakauskis // Garsas. 1926 12 23. P. 3.

Vertimai

 • 200. Cechovas A. P. Lažybos // Garsas. 1926 10 14, 1926 10 21.

Straipsniai, korespondencijos

 • 201. Naujas kelias iš stoties // Lietuvis. 1927 10 20. P. 3. Parašas: Ventos ašara (Telšiai)

 • 202. Pritaria, bet velni mislija... // Lietuvis. 1927 04 30. Nr. 17. P 9-10. Parašas: Narūnas. (Apsnudæ telšiškiai)

 • 203. Provincijos skurdas (Iš Žemaičių padanges) // Lietuvis. 1926 07 23. P. 5-6. Parašas: Narūnas.

 • 204. Šlykštus gaivalas // Lietuvis. 1926 07 30. P. 12-13. Parašas: Narūnas. ( Žemaičių Kalvarija)

 1927 metai

Poezija

 • 205. Aušros žara // Garsas. 1927 11 17. P. 3. Datuota: Telšiai, 1923 12 19.

 • 206. Dangaus viešnia // Jaunoji Lietuva. 1927 01 15. Nr. 7. P. 7. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 05.

 • 207. Džiaugsmui // Garsas. 1927 02 17. (Nr. 7). P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1925 08 02.

 • 208. Einu // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 66. Datuota: Kalnėnai, 1923.

 • 209. Gelmiu šviesybei // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 186. Datuota: Vilkmergė, 1926 03 11.

 • 210. Gyvasis vynas // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 183. Datuota: Vilkmergė, 1926 06 14.

 • 211. Ilgesio draugei // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 68. Datuota: 1926 05 18.

 • 212. Ilgu... // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 68. Datuota: 1926 06 18.

 • 213. Į Vilniu! // Garsas. 1927 02 17. Nr. 7. P. 2. Datuota: Mažeikiai, 1925 11 15.

 • 214. Jaunos akys // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 184. Datuota: Kalnėnai, 1926 09 09.

 • 215. Mano siela // Vytis. 1927 01 30. Nr. 2. P. 35. Datuota: Kalnėnai, 1926 12 09.

 • 216. Paklausyki // Vytis. 1927 05 30. Nr. 9. P. 244. Datuota: Telšiai, 1923.

 • 217. Poezijos prieglobsty // Vytis. 1927 01 15. Nr. 1. P. 4. Datuota: 1925 08 09.

 • 218. Poeto kapas // Garsas. 1927 02 17. Nr. 7. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 02 15.

 • 219. Žemaičių kalnuose auštant // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 179. Datuota: Kalnėnai, 1926 07 04.

 • 220. Žvaigždžių takais! // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 179. Datuota: Kalnėnai, 1926 12 07.

Proza

 • 221. Nuostabus žaismas // Lietuvis. 1927 04 22, 1927 04 25.

 • 222. Trys sapnai // Vytis. 1927 02 28. Nr. 4. P. 90-91.

Vertimai

 • 223. Senkevičius H. Palaiminta // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 64-65. Pierašas: sulietuvino Pr. Genys.

Publicistika, korespondencijos

 • 224. Įdomaujasi radio laikraščiu // Lietuvis. 1927 04 30. P. 3. Parašas: Ventos ašara.

 • 225. Ir Telšiuos sukilimėlis // Lietuvis. 1927 11 16. P. 3.

 • 226. Kariuomenės šventė // Lietuvis. 1927 11 29. P. 3. Parašas: P. G.

 • 227. Kelių taisymas Telšių apskrity // Lietuvis. 1927 07 08. P. 4. Parašas: Ventos ašara.

 • 228. Lietuvių kalba per radio // Lietuvis. 1927 11 21. P. 4.

 • 229. Menas provincijoje // Lietuvis. 1927 05 14. P. 3. (Kanklių pastatyta P. Vaičiūno „Sudrumsta ramybė”)

 • 230. Negalima gauti „Lietuvio” // Lietuvis. 1927 01 11. P. 1. Parašas: P. G.

 • 231. Rastas titnaginis peiliukas // Lietuvis. 1927 01 31. (Ylakiuose, prie Žemaičių Kalvarijos)

 • 232. 78 viename kambary // Lietuvis. 1927 11 26. P. 5. Parašas: Žemaitis. (Apie mokyklų būklę)

 • 233. Telšiai // Lietuvis. 1927 09 30. P. 3. Parašas: Ventos ašara. (4 trumputes korespondencijos su tuo pačiu parašu - dėl gero linų derliaus, liučių, kurios trukdo Žemaičiuose sėją ir kt.)

 • 234. Telšių anegdotas // Lietuvis. 1927 11 16. P. 3. (Dėl lenkų kalbos tarp inteligentų)

 • 235. Telšiai // Lietuvis. 1927 09 30. P. 3. Parašas: Ventos ašara.

 • 236. Tvarka ir ramumas // Lietuvis. 1927 05 14. P. 3. Parašas: Ventos ašara.

 • 237. Visi džiaugsmai / Savivaldybių keliai/ Pasibaigė laukų darbai // Lietuvis. 1927 10 31. P. 3. Parašas: V. aš. (Trumpos korespondencijos)

1928 metai

Poezija

 • 238... Aš nemėgstu tų žiedeliu... // Garsas. 1928 07 12. Nr. 28. P. 3. Datuota: 1926 05 18.

 • 239. Aš prabudau, prabilt ketu // Garsas. 1928 07 05. Nr. 27. P. 3. Datuota: 1926 07 31.

 • 240. Aušra // Šatrija. 1928. Nr. 4. P. 27.

 • 241. Dievaitė // Garsas. 1928 12 08. P. 5.

 • 242. Draugams // Garsas. 1928 07 19. Nr. 29. P. 3 Datuota: 1925 05 07.

 • 243. Įkvėpimas // Garsas. 1928 09 27. Nr. 49. P. 5.

 • 244. Iš liūdesio tėvynės // Garsas. 1928 09 27. Nr. 39. 1928 10 04. Nr. 40.

 • Eilėraščių ciklas: 1. Liūdesio šventovė; 2. Liūdesio miestas; 3. Šventės išvakarėse; 4. Rytas; 5. Didysis svečias; 6. Naujas gyvenimas; 7. Vėliavos plakas.

 • 245. Jaunystės šventovė // Šatrija. 1928. Nr. 4. P. 31.

 • 246. Kelk, žemaiti! // Tautos Žiedas. 1928. Nr. 1. P. 8.

 • (Telšiai. Neperiodinis laikraštis)

 • 247. Kilk, žemaiti! // Garsas. 1928 10 04. Nr. 40. P. 7.

 • 248. Mirusi Šatrija // Garsas. 1928 11 29. Nr. 48. P. 3.

 • 249. Naktis Žemaitijoje // Garsas. 1928 06 25. Nr. 26. P. 3. Datuota: 1923 09 01.

 • 250. Nemuno bangos // Garsas. 1928 04 28. Nr. 17. P. 3. Datuota: 1922 07 28.

 • 251. ... Niekina sielos didingas bažnyčias // Garsas. 1928 11 22. Nr. 47. P. 3.

 • 252. Nuo kalno // Garsas. 1928 07 26. Nr. 30. P. 7. Datuota: 1924 04 04.

 • 253. ... O būk mums artima... // Garsas. 1928 10 25. Nr. 43. P. 3.

 • 254. O taip dar neseniai... // Šatrija. 1928. Nr. 1. P. 3.

 • 255. Pavasario naktis Lietuvoje // Garsas. 1928 05 24. Nr. 21. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1927 05 11.

 • 256. Pavasaris // Garsas. 1928 03 29. Nr. 18. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1927 05 18.

 • 257. Rapsodas // Žemaičių prietelius. 1928 12 21. P. 7.

 • 258. Romansas // Garsas. 1928 08 16. Nr. 33. P. 3.

 • 259. Sniego kuokštė // Garsas. 1928 11 01. Nr. 44. P. 3.

 • 260. Šešiolikta ir Penkiolikta// Šatrija. 1928. Nr. 5. P. 44.

 • 261. Tegu svyra tau po kojom... // Vytis. 1928 09 15. Nr. 17. P. 420.

 • 262. Tyliųjų metų didingi bokštai... // Garsas. 1928 08 09. Nr. 32. P. 3.

 • 263. Tu ir aš. 1928 10 30. Nr. 20. P. 479.

 • 264. Už vieną centą... // Vytis. 1928 05 30. Nr. 10. P. 245. ( Pakartota: 1928 08 15. Nr. 15. P. 362)

 • 265. Varpai // Garsas. 1928 08 16. Nr. 33. P. 3.

 • 266. Vasaros naktį Žemaičiuos // Žemaičių prietelius. 1928 09 13. Nr. 37. P. 5.

 • 267. Žemaičiuose // Garsas. 1928 09 13. Nr. 37. P. 3.

Proza

 • 268. Beprotis // Garsas. 1928 02 23 ir 1928 03 01. Nr. 8, 9.

 • 269. Juodų šunų gauja // Garsas. 1928 06 14. Nr. 24. Datuota: Kalnėnai, 1926 08 12.

 • 270. Kaip likimas žaidžia // Garsas. 1928 09 13. Nr. 37. Datuota: Kalnėnai, 1928.

 • 271. Kalnų vaikas (Laisvės paskelbimo 10 m. sukaktuvėms paminėti) // Garsas. 1928 03 01, 1928 03 08, 1928 03 15, 1928 03 22. Nr. 9-12. Datuota: Kalnėnai, 1927.

Publicistika

 • 272. „Glušas” Telšiuose // Meno kultūra. 1928 12 14. Nr. 7-8. P. 22.

 • 273. Jaunimas kruta (Žemaičių šaulių manevrai) // Lietuvos aidas. 1928 08 29. P. 4. Parašas: Ventos ašara.

 • 274. Kartais priklysta ir... žmogus // Lietuvis. 1928 01 23. P. 3.

 • 275. Mokytojai ir Šiauliai // Šatrija. 1928. Nr. 1.

 • 276. „Nuodėmingas angelas” Telšiuose // Meno kultūra. 1928 11 02. Nr. 3. P. 19.

 • 277. Priklydo... žmogus // Mūsų rytojus. 1928 02 23. Nr. 8. Parašas: P. G.

 • (Apie į Stonaičių prieglaudą 1927 01 27 atklydusį beraštį nebylį, turintį apie 55-erius metus.)

 • 278. Šauliai, į talka // Šatrija (Telšiai). 1928. Nr. 1. P. 15.

 • (Kreipimasis dėl medžiagos rinkimo Žemaičių Šaulių sąjungos istorijai)

 • 279. Telšių scena ir jos kūrejas St. Poškus // Meno kultūra. 1928 11 02. Nr. 3. P. 18-19.

 • 280. Žemaičių šaulių manevrai // Šatrija. 1928. Nr. 4. P. 34-36.

1929 metai

Poezija

 • 281. Artojas ir poetas // Garsas. 1929 09 19. Nr. 38. P. 3.

 • 282. Atverk duris // Garsas. 1929 09 05. Nr. 36. P. 3.

 • 283. Beržai // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 1. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1929 02 19.

 • 284. Bobule! // Garsas. 1929 06 20. Nr. 25. P. 5.

 • 285. Buki pasveikinta! // Garsas. 1929 12 05. Nr. 49. P. 3.

 • 286. *** Dangus man apsiniaukęs... // Garsas. 1926 09 05. Nr. 36. P. 7.

 • 287. Dvi širdys // Garsas. 1929 07 25. Nr. 30.

 • 288. Džiugo varpai // Garsas. 1929 08 29. Nr. 35. P. 3.

 • 289. *** E, duokit sapnininka! // Jaunoji karta. 1929. Nr. 10. P. 10. Datuota: Kalnėnai, 1929 04 08.

 • 290. *** Geriau, saulele, netekėk // Jaunoji karta. 1929. Nr. 5. P. 11.

 • 291. Gyvatos ilgesys // Garsas. 1929 04 11. Nr. 15. P. 3.

 • 292. Gyventi! Garsas. 1929 08 05. Nr. 36. P. 3.

 • 293. Ieškojau žemėj tylos, ramybes, paguodos... // Garsas. 1929 12 12. Nr. 50. P. 3.

 • 294. Juodas žibintas // Garsas. 1929 10 10. Nr. 41. P. 3.

 • 295. *** Kai prie tavæs glaudžiaus netyčia... // Jaunoji karta. 1929. Nr. 6. P. 16.

 • 296. Mačiau aš šiandien žmogų su ašaromis ant skruosto... // Garsas. 1929 08 29. Nr. 35. P. 2. Datuota: Kalnėnai, 1928 08 02.

 • 297. Mano žemės daina // Garsas. 1929 10 17. Nr. 42. P. 3.

 • 298. Meilės sapnas // Garsas. 1929 10 31. Nr. 44. P. 3.

 • 299. O taip dar neseniai // Garsas. 1929 09 5. Nr. 36. P. 2.

 • 300. Prabilęs kraujas // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 2. P. 4. Datuota: 1928 12 12.

 • 301. Praeitis // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 2. P. 3. Datuota: 1927 09 04.

 • 302.Ragana // Jaunoji karta. 1929. Nr. 11. P. 7. Datuota: Kalnėnuose, 1929 10 01.

 • 303. Rubinai // Garsas. 1929 08 29. Nr. 35. P. 3.

 • 304. Saules ir žemės sūnus // Garsas. 1929 09 12. Nr. 37. P. 3.

 • 305. Snaigių pasauly // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 9. P. 1. Datuota: Kalnėnai, 1929 11 09.

 • 306. Tavo akyse mačiau aš saulę / Ir Ventos baltąsias lelijas... // Garsas. 1929 11 21. Nr. 47. P. 3.

 • 307. Taurės ir širdys // Garsas. 1929 06 20. Nr. 25.

 • 308. Taurės ir širdys // Jaunoji karta. 1929. Nr. 3. P. 9-10. Datuota: Kalnėnai, 1928 10 01.

 • 309. Trys saulės // Garsas. 1929 11 14. Nr. 46. P. 3.

 • 310. Vytis // Garsas. 1929 02 14. Nr. 7. P. 2.

 • 311. Žemaitiška poezija // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 2. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1928 12 01.

 • 312. Žemaitiškas sauletekis // Jaunoji karta. 1929. Nr. 11. P. 6. Datuota: Kalnėnai, 1929 09 17.

 • 313. Žemaičių žemė (I-II) // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 3-4. P. 3-4.

 • 314. Žemaičiukų žiemvakaris // Garsas. 1929 11 14. Nr. 46. P. 7.

 • 315. Žiemos pasaka // Jaunoji karta. 1929. Nr. 3. P. 10. Datuota: Kalnėnai, 1929 01 06.

 • 316. Žuvėdra (Buties soneta) // Židinys. 1929. Nr. 10. P. 209.

 • 317. *** // Židinys. 1929. Nr. 8-9. P. 97.

Proza

 • 318. Jūratė // Garsas. 1929 01 10. Nr. 2, (Nr. 3-4 bibliotekose nerasta), 1929 01 31. Nr. 5, 1929 02 14. Nr. 7, 1929 03 14. Nr. 11. 1929 03 21. Nr. 12, (Nr. 13- bibliotekoje nerasta), 1929 04 11 (Nr. 15), 1929 05 09. Nr. 19. (Toliau komplekte trūksta daugelio leidinio numerių.)

 • 319. Smuikas // Jaunoji karta. 1929. Nr. 11. P. 7-9.

Publicistika

 • 320. Gelbėkime mokyklas // Žemaičių prietelius (Telšiai). 1929 01 18. P. 2

 • (Dėl mokytojų trūkumo ir kitų bėdų Telšiuose)

 • 321. Lavonas ar kūnas // Lietuvos aidas. 1929 10 08. Parašas: Narūnas.

 • (Remdamasis žemaičių šneka, siulo vartoti žodi „kūna”)

 • 322. Šatrijos kalno lankytojams mokestis... // Lietuvos aidas. 1929 10 12.

 • 323. Žemaičių jaunimas kyla // Jaunoji karta. 1929. Nr. 6. P. 19. Parašas: P. G.

1930 metai

Poezija

 • 324. Dega ugnis erdvėj... // Garsas. 1930 09 18. Nr. 38. P. 5.

 • 325. Dvi audros // Jaunoji karta. 1930. Nr. 13-14. P. 207. Datuota; Kalnėnai, 1929 07 23.

 • 326. Ei, jei jaunystė kam plasta krutinėj... // Garsas. 1930 06 12. Nr. 24. P. 3.

 • 327. Gyvybė skaidri pasiliejo širdin // Garsas. 1930 05 22. Nr. 21. P. 3.

 • 328. Kai prie tavęs glaudžiaus netyčia // Garsas. 1930 09 18. Nr. 38. P. 7.

 • 329. Maestro // Garsas. 1930 09 18. P. 3.

 • 330. Mylimojo sugrįžimas // Garsas. 1930 07 10. Nr. 28. P. 3.

 • 331. Pavasario mylimai // Jaunoji karta. 1930. Nr. 8. P. 116. Datuota: Kalnėnai, 1929 04 13.

 • 332. Prie kryžiaus // Jaunoji karta. 1930. Nr. 20. P. 299.

 • 333. Skeveldros // Garsas. 1930 07 16. P. 3. Datuota: 1929 08 19.

 • 334. Žemaitė // Garsas. 1930 06 05. Nr. 23. P. 3.

 • 335. Žemaičių žemė. (P. 127), Šventoj Žemaičių žemėj (P. 128), Džiugo varpai (P. 150), Graži graži Žemaičių žemė (P. 165) // Mūsų tevynė. Parinktieji lietuvių rašytojų kūriniai apie mūsų žęmę. Parinko ir sustatė Liudas Gira. Kaunas. 1930. 321 p.

Proza

 • 336. Aliutė // Garsas. 1930 07 17. Nr. 29. P. 8.

 • 337. Germanto miškų pasaka // Jaunoji karta. 1930. Nr. 2. P. 25-27.

 • 338. Germanto simfonija (fragmentas) // Garsas. 1930 11 06, 1930 11 13, 1930 11 20. Nr. 45-47.

 • 339. Griuvėsiuose (apysaka iš žemaičių gyvenimo vokiečių vergovej). Į dalis // Garsas. 1930 11 20, 1930 11 27, 1930 12 11, 1930 12 18. Nr. 47, 48, 50, 51. Tęsinys - 1931 01 02, 1931 01 08, 1931 01 15 (?). Nr. 1-4), 1931 05 21. Nr. 21.

 • (1931 m. komplekte trūksta daugelio leidinio numerių)

 • 340. Gulbė / Žemaičių pasaka - trijų dalių drama // Garsas. 1930 05 15, 1930 05 22, 1930 05 29, 1930 06 05, 1930 06 12. Nr. 20-24.

 • (Kur spausdinta pabaiga, neaišku, nes nėra Nr. 25-27.)

 • 341. Ji viliojo ir svaigino... (Iš žemaičių kaimo jaunimo gyvenimo) // Jaunoji karta. 1930. Nr. 20. P. 300-305.

 • 342. Kryžkelė // Garsas. 1930 03 06, 1930 03 13, 1930 03 20. Nr. 10-12.

 • 343. Mea culpa... (vienaveiksmė dramatiška deklaracija) // Garsas. 1930 07 10. Nr. 28. (Pabaiga. Nėra Nr. 27)

 • 344. Širdis su antspaudu // Garsas. 1930 06 05, 1930 06 12. Nr. 23, 24.

 • 345. Didysis Vytautas Žemaičiuose // Garsas. 1930 12 11, 1930 12 18. Nr. 50, 51.

Straipsniai, korespondencijos

 • 346. Laukia Vytauto Didžiojo paveikslo / Beširdis vyras / Būsimieji Telšių apylinkės kurortai // Lietuvos aidas. 1930 07 29. P. 5.

 • 347. Nyksta Šatrijos kalnas // Lietuvos aidas. 1930 07 24. P. 3.

 • 348. Vytauto Didžiojo paveikslas Žemaičiuose // Lietuvos aidas. 1930 07 31. P. 5, 1930 08 01. P. 4, 1930 08 04. P. 7. 1930 08 06. P. 5. Parašas: Narūnas.

1931 metai

Poezija

 • 349. Aš // Naujoji Romuva. 1931. Nr. 25. P. 595.

 • 350. Auksinių varpų kirtėjai // Jaunoji karta. 1931. Nr. 4. P. 3.

 • 351. Germantas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 21. P. 8.

 • 352. Gintaras ir saule // Žemaičių prietelius. 1931 02 05. P. 9.

 • 353. Gyvenimiškai // Jaunoji karta. 1931. Nr. 9. P. 12.

 • 354. Pyragėlis ir duonelė (vaikų scenos vaizdelis) // Žemaičių prietelius. 1931 01 15. P. 9.

 • 355. Saulėmis prašysim... // Jaunoji karta. 1931. Nr. 7. P. 7.

 • 356. Šatrijos žemėi (žiemai žaidžiant) // Jaunoji karta. 1931. Nr. 23. P. 27.

 • 357. Talismanas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 14. P. 7.

 • 358. Tautai jaunasias jegas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 23. P. 21. Parašas: Ventos ašara.

 • Proza

 • 359. Burtininkas // Žemaičių balsas. 1931 03 12.

 • 360. Laikas // Žemaičių balsas. 1931 12 31.

 •  

Straipsniai, korespondencijos

 • 361. Atviras Pr. Genio laiškas // Žemaičių balsas (Telšiai) 1931 03 06. P. 1.

 • 362. Apie žemaičių sodybas // Žemaičių balsas. 1931 07 02. Parašas: Narūnas.

 • 363. Dar viena knygnešė žemaite // Lietuvos aidas. 1931 08 29. P. 8.

 • 364. Išvyko rajono valdybos pirmininkas // Jaunoji karta. 1930. Nr. 19. P. 295-296. Parašas: Narūnas.

 • 365. Naikinami Germanto miškai // Žemaičių balsas. 1931 09 24. P. 4.

 • 366. Rasti šeši žemaitiški tautiški moteriški kostiumai // Lietuvos aidas. 1931 07 07. P. 7.

 • 367. Telšiai tures muzieju // Žemaičių balsas. 1931 03 26. P. 4.

 • 368. Tvarkosi Telšių ugniagesiai // Lietuvos aidas. 1931 06 24. P. 7. Parašas: Narūnas.

 • 369. Uršule Varnelaite - žemaičių liaudies žiedas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 15-16. P. 16. Iliustr.

 • ( Tverų gyventoja, tautiniai drabužiai)

 • 370. Žemaičių jaunalietuvių suvažiavimas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 9. P. 13. Parašas: Narūnas.

 • 371. Žemaičių muziejaus Telšiuose reikalu. // Žemaičių prietelius. 1931 01 15. P. 5.

 1932 metai

Poezija

 • 372. Apie mylima žemę // Mūsų balsas. 1932 12 25. P. 2.

 • 373. Sauletekis Žemaičiuose // Mūsų balsas. 1932 05 29. P. 2.

Proza

 • 374. Liudnai švilpavo vejai klajunai // Mūsų balsas. 1932 05 15 , 1932 05 22. Datuota: Kalnėnai, 1931 11 01.

 • 375. Nuotykis mano dūšioj (fragmentai) // Mūsų balsas. 1932 04 17.

 • 376. Pasaka apie užburtą lobį // Mūsų balsas. 1932 12 11.

 • 377. Radio smuikai (Ištrauka iš apysakos. 163 p. 1927) // Mūsų balsas. 1932 04 24, 1932 05 01, 1932 05 08.

 • 378. A. a. Stasė ir Zosė Dajoraitės // Mūsų balsas (Telšiai). 1932 04 10. P. 1.

 • 379. Apuolė // Mūsų balsas. 1932 07 31. P. 2-3.

 • 380. Apuolėje verda kasinėjimo darbas // Lietuvos aidas. 1932 07 16.

 • 381. Aš keliaujų! Mūsų balsas. 1932 06 19. P. 2.

 • 282. Atiduokite šarvus // Mūsų balsas. 1932 10 23. P. 1.

 • 383. Broliai, žemaiciai // Mūsų kraštas. 1932 03 13. P. 2

 • (Kreipimasis dėl paramos „Alkai”)

 • 384. Didžiajam tautos žmogui ir Mokytojui (Laiškas Vydunui) // Mūsų balsas. 1932 11 13.

 • 385. Germanto mišku burtininkas // Mūsų balsas. 1932 05 29. P. 5. (Apie J. Perkovskio kūrinių paroda)

 • 386. Įdomūs gyvenimo reiškiniai // Mūsų balsas. 1932 04 17. P. 3.

 • 387. Ties žydinciais veidais // Mūsų balsas. 1932 05 08, 1932 05 15. (Apie A. S. Brunzos poezijos rinkini)

 • 388. 1740 // Mūsų balsas. 1932 10 30, 1932 11 06, 1932 11 13, 1932 11 20. (Apie kraštotyrines keliones po Telšių apskritį)

1933 metai

Straipsniai, korespondencijos

 • Alka. Žemaičių krašto senienų likimas. Alkos draugija ir muziejus // Lietuvos aidas. 1933 11 04. P. 8. Parašas: G.

 • 390. Jazdaičių ir Rūdaičių kasinejimai // Mūsų balsas. 1933 07 30. P. 1. Parašas: G.

 • 391. Kultūrinio darbo trukdytojai // Mūsų balsas. 1933 04 23. P. 5. (Prierašas prie Jurgio Valančiaus straipsnio dėl kovos su muziejinių vertybių spekuliantais)

 • 392. Mažoji Lietuva ir Žemaičių kraštas turi pasaulinio masto ligoninę // Mūsų balsas. 1933 11 19. P. 4. (Klaipėdoje)

 • 393. Muziejininkų suvažiavimas Šiauliuose // Mūsų balsas. 1933 06 25. P. 5.

 • 394. Sudie, mylimi artistai // Mūsų balsas. 1933 06 11. P. 4.

 • 395. Valstybės teatras lankė Žemaičių žemę // Mūsų balsas. 1933 02 19. P. 4.

1934 metai

Straipsniai, korespondencijos

 • 396. „Alka” // Gimtasai kraštas. 1934. Nr. 2. P. 122-123.

 • 397. „Alka” Drobūkščiuose // Mūsų kraštas. 1934 07 29. P. 8. Parašas: Pr. G.

 • 398. Didingasis Medvėgalis ir klastinga Sytuva // Mūsų kraštas. 1934 08 05. P. 8.

 • 399. Statys Žmaičių muziejui namus // Lietuvos aidas. 1934 11 13. P. 6. Parašas: G.

1935, 1936 metai

(Nerasta)

1937 metai

Poezija

 • 400. Aprūpintojėlis .. Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249.

 • 401. Aprūpintojėlis // Žemaičių prietelius. 1937 03 14. P. 4.

 • 402. Beržas // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249.

 • 403. Genys P. Mano stebuklas // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249. Eiler.

 • 404. Mano stebuklas // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249.

 • 405. Mano stebuklas // Žemaičių prietelius. 1937 03 21. P. 2.

 • 406. Mėlynas Lūkštas // Žemaičių prietelius. 1937 03 14. P. 4.

 • 407. Vejas iš pievų // Žemaičių prietelius. 1937 03 14. P. 4.

 • 408. Žiogeliai // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249. ( Visi 4 eileraščiai išspausdinti kartu su portretu)

1938 metai

Poezija

 • 409. Poeto namai; Giliai miegojo miškas; Žiogeliai; Vėjas iš pievų; Varpai; Profilis; Žemės dvesas; Žvilgsnis į saulę; Ramiai lingavo dirvos; Laukinė obelielė; Mėlynas Lūkštas // Žemaiciai. Kaunas. 1938. P. 173-180.

1939 metai

Straipsniai, korespondencijos

 • 410. Lankėsi istorinių turtų apsaugos reikalu // Žemaičių prietelius. 1939 01 19. P. 5. (V. K. Jonynas Telšiuose)

 • 411. Telšiuos statoma didelė ir moderni apskrities ligoninė // Lietuvos aidas. 1939 11 22. Nr. 713. P. 3. Parašas: Pr. G.

 • 412. Žemaičių rašytojų literatūros vakaras Palangoje // Žemaičių prietelius. 1939 08 10. P. 5. Parašas: Narūnas.

1940 metai

Poezija

 • Dar žygin traukėm // Ilciukas A. 60 dainų Lietuvos jaunimui. Tauragė. 1940. P. 60-61.

1941 metai

Poezija

 • 414. Mes jauni // Raštai. 1991. Nr. 5. P. 681.

 • 415. Mes jauni // Tarybų Žemaitija. 1941 06 14 (Nr. 9). P. 1.

 • (Išrašomos operetės)

 • 416. Su dalgiais žaliais // Raštai. 1991. Nr. 5. P. 682.

 • 417. Su dalgiais žaliais // Tarybų Žemaitija. 1941 05 31. Nr. 7. P. 1.

 • 418. Tarybų aruodai // Tarybų Žemaitija. 1991 05 10. Nr. 4. P. 2.

 • 419. Į žygi // Žemaičių žemė. 1941. Nr. 23.

 • 420. Lietuvai // Žemaičių kalendorius 1942-iems metams. Telšiai. 1941. P. 28.

 • 420. Mūsų kelias // Žemaičių žemė. 1941 08 09. Nr. 8. P. 3.

 • 421. Už Lietuvą // Žemaičių žemė. 1941. Nr. 21.

 • 422. Žemaičiou // Žemaičių žemė. 1941 11 29. Nr. 25. P. 3.

Proza

 • 423. Laimėtas lobis // Tarybu Žemaitija. 1941 05 31. P. 2.

Straipsniai, korespondencijos

 • 424. „Alkos” muziejos // Žemaičių žemė (Telšiai). 1941 10 18. P. 3.

 • 425. Rašytojas turi buti išgirstas // Žemaičių žemė. 1941 12 22. P. 3.

 • 426. Žemaiciai - mūsų literaturos kurejai // Žemaičių žemė. 1941 12 06. P. 3.

1942 metai

Poezija

 • 427. Artojų daina // Žemaičių žemė. 1942. Nr. 43.

 • 428. Ateina atpirkimas // Žemaičių žemė. 1942. Nr. 25.

 • 429. Audroje //Žemaičių žemė. 1942. Nr. 47.

 • 430. Kraujo duoklė (Ištrauka iš rašomos muzikinės pjesės. Antrojo veiksmo pirmoji scena. Turinys paimtas iš žemaičių liaudies pasakos) // Žemaičių žemė. 1942 11 14.

 • 431. Lietuvai // Tėviškė (Šiauliai) 1942 01 11. P. 2.

 • 432. Lituanica // Žemaičių žemė. 1942 07 18. P. 3.

 • 433. Naujoji Lietuva // Ūkininko patarėjas. 1942 06 12. P. 5.

 • 434. Tave šaukia žemė // Ūkininko patarėjas. 1942 10 13. P. 7.

 • 435. Tave žemė šaukia // Žemaičių žemė. 1942 11 07. P. 3.

 • 436. Tremtiniai // Ukininkopatarėjas. 1942 01 16. P. 10.

 • (Perspausdinta iš „Rupintojeliu”)

 • 436 a. Žemaitiou // Žemaičių kalendorius 1941-iems metams. Telšiai. 1943. P. 28.

 • 437. „Alkos” muziejaus dešimtmetis // Žemaičių žemė. 1942 02 16. P. 3.

 • 438. Alsedžiai // Žemaičių žemė. 1942 12 05. P. 3. Parašas: Pr. G.

 • 439. Ant aukšto kalno Šatrijos // Žemaičių žemė. 1942 04 23. P. 3.

 • 440. Kartota „Nežinomoji” // Žemaičių žemė. 1942 01 17. P. 3.

 • 441. Koncertas Telšiųose // Žemaičių žemė. 1942 03 14. P. 6.

 • 442. Kultūros vakarai Žemaičiuose // Žemaičių žemė. 1942 09 26. P. 3.

 • 443. Muzikos darbas Telšiuose dirbamas rimtai // Žemaičių žemė. 1942 04 23. P. 2.

 • 444. Palanga // Žemaičių žemė. 1942 12 22. P. 5.

 • 445. Pavasaris ties Gondinga // Žemaičių žemė. 1942 06 20. P. 3.

 • 446. Plungė / Gondingos piliakalnis // Žemaičių žemė. 1942 10 24. Parašas: Pr. G.

 • 447. Telšiai - krašto centras // Žemaičių žemė. 1942 10 10, 1942 10 17. Parašas: Pr. G.

 • 448. Ugdytinas kulturinis paveldejimas // Žemaičių žemė. 1942 11 07. P. 3. Parašas: Pr. G.

 • 449. Visuomenė laukia grožinėss literatūros // Žemaičių žemė. 1942 04 18. P. 3.

1943 metai

Poezija

 • 450. Gimtoji žemė // Lietuvių visuomenės kalendorius. 1944. Kaunas. 1943. P. 85.

 • 451. Jorgėnā er agounas // Žemaičių žemė. 1943 09 11. P. 4.

 • 452. Naktis // Žemaičių žemė. 1943 01 16. P. 2.

 • 453. Rainiai // Žemaičių žemė. 1943 06 26.

 • 454. Šunims // Žemaičių žemė. 1943 09 18.

 • 455. Šviesa ir tiesa telydi mūsų žingsnius // Žemaičių žemė. 1943. Nr. 4. Parašas: G. Pr.

 • 456. Tvarkytinas reikalas // Žemaičių žemė. 1943 10 02. P. 2.

1944 metai

Poezija

 • 457. Pavasarėja // Žemaičių žemė. 1944 05 20. P. 2.

 • 458. Spindulėliai // Žemaičių žemė. 1944 05 20. P. 2.

 • 459. Žiburėlis // Žemaičių žemė. 1944 05 20. P. 2.

Straipsniai, korespondencijos

 • 460. Kultūrinėj dirvoj pasižvalgius // Žemaičių žemė. 1944 01 03. P. 3.

 • (Džiaugiamasi naujais leidiniais. Žemaičių teatro atsiradimas Telšiuose)

 • 462. „Varpai” Literaturos almanachas // Žemaičių žemė. 1944 01 08. P. 5.

Redakcijų atsakymai P. Geniui

 • Atgimimas. 1923. Nr. 1. P. 24.

 • Krivulė. 1925 m. gegužis. Nr. 8. P. 192.

 • Trimitas. 1923 04 12. P. 32, 1923 10 04 (viršelis).

 • Mūsų Vilnius. 1928. Nr. 1. P. 33.

 • Lietuva. 1923 04 11. P. 7.

Po Prano Genio mirties

1967-1992 metai

 • 460. Baltija // Graži tu mano brangi tėvyne. Antologija. Sudarė Vytautas Kazakevičius. V. 1967. P. 206-207. Trumpai apie autorių. P. 502. (Iš rinkinio „Atnašavimai”. 1935)

 • 461. Žvilgsnis į saulę. (Iš ciklo „Balti vieškeliai); IV. Gyvenimas sukniubęs vingį darė; V. Ir toks gyvenimas, ir tokios kryžkelės... (iš ciklo „Pajacai”). Tai rolei aš nebetinku // Lietuvių poezija. Sudarė V. Vanagas. V. 1967. P. 569-571.

 • 462. Rainių poema // Jaunimo gretos. 1989. Nr. 6. P. 14. Portr. A. Ivonciaus prierašas.

 • 463. Mūsų kelias // Mastiečių žodis (Telšiai). 1989 06 08.

 • 464. Atverk duris; Džiugo varpai; Kryžiaus keliai; Mano gyvenimas; Miestas; Sargeliai; Lietuvai // Telšių laikraštis. 1989 04 25. P. 6.Portr. A. Ivonciaus prierašas.

 • 465. Eikim, sese, ten kur saule //Švyturys. 1989. Nr.16. P. 30. (1923 05 01 Julijai Paltarokaitei Šalkauskienei dovanotas eilėraštis)

 • 466. Visatos ranka; Valdovas; Baltija // Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija. Antologija. Sudarė Vytautas Kubilius. V. 1991. P. 226-228.

 • 467. Lietuvai // Klaipėda. 1991 06 25. P. 3.

 • 468. Džiugo varpai. Lyrika. Telšiai. 1992. 103 p. P. 5-35. V. Dacys. Biografija arba kelias nuo Kalnėnų iki Šilutės. Recenzija: Kontrimas Julius. Žemaičių legendos visai Lietuvai // Tiesa. 1994 03 19. P. 16.

 • 470. Rūpintojėliai. Lyrika. Telšiai. 1992. 128 p. Perspausdinta „Rūpintojėliai” (1941) ir „Atnašavimai” (1935).

 • 471. Žemaičiou // A mon sakaa? 1992 10 01.

 • 472. Mano gyvenimas (Džiugo varpai. 1992); Baltoji obelėlė (Rūpintojėliai. 1941) // Apžvalga. 1992 03 01-1992 03 07. Nr. 8. P. 5. Portretas.

 • 473. Aprūpintojėlis; Vejas iš pievų; Gintaro vežimas; Jaunystė; Gimtoji žemė // Dienovidis. 1992 02 28-1992 03 06. P. 4. Portr.

 • 474. Žemaičiou // Kalvotoji Žemaitija (Telšiai) 1992 02 22. P. 3. Portr.

 • 475. Mano stebuklas // Lietuvos žinios. 1992 02 21.

 • 476. „Ir toks gyvenimas, ir tokios kryžkelės...” Iš ciklo „Balti vieškeliai” // Literatūra ir menas. 1992 02 29. Nr. 9. P. 8. Portr.

 • 477. Prie kankinių kapo; Patrankos; Žemėje; Rūpintojėlis; Kruvinas kelias; Tremtiniai; Mėlynas Lūkštas // Metai. 1992. P. 56-59.

 • 478. Tremtiniai; Lietuvai / Iš „Rūpintojėliu” // Saulutė (Plungė). 1992 02 29. Nr. 7. P. 1.

 • 479. Mes niekam nevergausim; Džiugo varpai // Tiesa. 1992 02 21. P. 6.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informaciniscentras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt