VITO VALATKOS RAŠYTINIS PALIKIMAS 

SKLEPAS SU BAUDŽIAUNINKŲ PLAKIMO ĮRANKIAIS 

(Iš "Kraštotyros užrašų". ŽMA MA - 260)

 • Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojas Vainora paskambino telefonu ir pranešė, kad Žarėnų apylinkėje yra Vintališkės dvaro liekanos su rūsiu, kuriame esą užmūryti baudžiauninkų plakimo įrankiai.

 • Muziejus organizavo išvyką šiam signalui patikrinti. Nuvykome į Žarėnus.

 • Paaiškėjo, kad Vintališkės dvaras yra 1 km atstumu nuo Žarėnų miestelio, tarp Tverų ir Varnių vieškelių, tolokai nuo abiejų kelių.

 • Kadaise šis dvaras priklausė dvarininkui Beniuševičiui - rašytojos Žemaitės dėdei. Jis ir jo žmona buvo paskutiniai šio dvaro valdytojai baudžiavos laikais.

 • Panaikinus baudžiavą, dvaras atiteko rusui dvarininui, kuris čia gyveno. Po jo mirties dvarą, žemės reformos metais apkarpytą, paveldėjo jo duktė Žurakavskaja, kuri ir šiandien čia tebegyvena.

 • Dvaro rūmas 1935 m. sudegė, savininkė, išrinkusi iš degėsių plytas, buvo pasistačiusi namelį, kuris irgi sugriuvo. Dabar šeimininkė gyvena bute, įrengtame buvusio tvarto gale.

 • Anot mokytojo Vainoros, kuris rėmėsi gyventojų pasakojimais, Vintališkės dvaras būk tai turėjęs tris rūsius - sklepus. Viename jų buvę sudėti baudžiauninkų plakimo įrankiai. Į tą sklepą buvę užėję tie žmonės, kurie apie radinius papasakojo mokytojui Vainorai. Vėliau dvarininkas tą sklepą su įrankiais užmūrijęs.

 • 1935 m., kai rūmas sudegė, du naudojami sklepai įgriuvo, o trečias (užmūrytasis) - ne. Laikui einant jį daug kas pamiršo - taip ir liko tūnoti po griuvenomis. Dabar buvo tvirtinama, kad šis rūsys turįs būti vienoje ar kitoje rūmų galo pusėje.

 • Apžiūrėjus rūmų buvimo vietą matėsi pamatų liekanos ir dvi buvusių sklepų duobės. Matėsi, kad rūmo galuose galėjo būti dar sklepų, nes vietos jiems buvo likę pakankamai (žiūr. pav. 1)

 • Mums apžiūrint griuvėsius atėjo ir šios sodybos savininkė Žurakovskaja. Išsikalbėjus sužinojau, kad ji yra rusė, 73 metų amžiaus. Prieš I-ąjį pasaulinį karą kartu su dabar Telšiuose gyvenančia gydytoja pensininke Jadvyga Trancurevičiūte mokėsi Telšiuose. Trancurevičiūtė vieną vasarą net buvusi atvažiavusi į šį dvarą vasaroti. Vėliau dvarininkaitė išvažiavusi į Rusiją ir įstojusi į Kijevo universiteto Teisių fakultetą. Po to kilo karas, praėjo revoliucija. 1922 m. Žurakovskaja grįžo į Lietuvą. Dvarą Lietuvoje gyventi likęs tėvas buvo visai apleidęs.

 • Sugrįžusi Žurakovskaja Telšių gimnazijoje kelis metus dėstė rusų kalbą. Jos mokiniais buvę Rubaževičius, Dobrovolskis ir nemažai kiti. Vėliau ji parvažiavusi į savo dvarą ir čia pasilikusi. Gyvenimas buvęs skurdus. Į vieną namo galą visada įleisdavusi nuomininką, o kitame pati gyvenusi. Kai kuriuose kambariuose laikiusi net šieną, nes nebebuvę kitų pastatų.

 • 1935 m. pavasarį kilęs gaisras ir rūmas sudegęs su visu Žurakovskajos turtu.

 • Apie tai, kad po rūmais būtų buvęs užmūrytas sklepas, ji sakėsi nieko negirdėjusi. Jos tėvas nieko jai apie tai nesakęs. Ji pati žinojusi tik du sklepus ir tvirtino, kad tik tie du sklepai ir tebuvę. Tai, kad žmonės kalba ir apie trečią, būk tai užmūrytą sklepą, ji pati girdėjusi, tačiau tuo netikėjusi.

 • Nuvykome pas Žurakovskojos augintinę Mankienę. Ji sakė iš žmonių taip pat girdėjusi šią istoriją - dar maža būdama. Bet težinanti tik du sklepus. Kada rūmas buvo dar nesudegęs, ji dažnai ieškodavusi, kur tas sklepo užmūrijimas, bet niekur jo nepastebėjusi. Žurakovskaja taip pat vis jai sakydavusi, kad tokio užmūryto sklepo nėra. Pasak Monkienės, sklepas turįs būti vietoje, žemėlapyje pažymėtoje Nr. 2, nes tą vietą jai minėję apie šio sklepo buvimą pasakoję žmonės.

 • Daugiau faktų apie tą rūsį nepasisekė sužinoti. Tad yra toks sklepas ar ne, lieka neaišku.

 • Panašus pasakojimas apie sklepe užmūrytus baudžiauninkų plakimo įrankius yra gyvas ir apie Medingėnus. Čia pasakojama, kad Šukštos dvaro sode esąs sklepas su užmūrytu įėjimu. Šiame sklepe esą paslėpti baudžiauninkų plakimo įrankiai.

1959.05. 22

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt