VITO VALATKOS RAŠYTINIS PALIKIMAS

MAGDEBURGO TEISIŲ TELŠIŲ MIESTUI SUTEIKIMO PRIVILEGIJA

Inv. Nr. 6551.
Neg. Nr. 976 - 979.

 • GAVIMO ŠALTINIS IR LAIKAS. Gauta nemokamai iš Klaipėdos Architektūros Statybos Kontrolės Inspekcijos 1955 m. gruodžio 26 d.

 • SAUGOJIMO VIETA. Fondų sandėlis Nr. 1.

 • IŠORINIS APRAŠYMAS. Pusiau sulenktas pergamento lapas (2: 36,5x28,5 cm.) Prirašyti keturi puslapiai rusvu rašalu. Pirmosios trys eilutės išrašytos bronziniais dažais. Trečiame puslapyje yra apvalus (diametras 6,8 cm.), spalvota akvarele nupaišytas paveikslas, vaizduojantis šv. Stanislovą, prikeliantį iš numirusiųjų Petraviną. Kiekvieno puslapio rankraščio tekstas apibrėžtas juoda linija, lauku, už kurios pirmame ir paskutiniame puslapyje daryti prierašai skirtingu braižu ir rašalu.

 • UŽRAŠAI. Pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame pakraštyje mėlynu pieštuku parašyta „N 1”, pirmojo ir trečiojo puslapio viršutiniame dešiniajame kampe rusvu rašalu - „83” ir „84”, o antrojo ir ketvirtojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe juosvu rašalu - „5” ir „6”. Skaitmuo „5” išdilęs, vos žymūs jo pėdsakai. Ketvirtojo puslapio apačioje žemiau lauko linijos juodu tušu parašyta „1791 m. G.”, o apatiniame dešiniajame kampe - „Nr. 6551”.

 • BŪKLĖ. Pirmojo lapo pakraštys aplankstytas, apačioje yra du 0,5 ir 1,0 cm. įplyšimai. Per sulenkimo vietą pergamentas perplyšęs ir iš abiejų pusių suklijuotas popieriaus juostelėmis. Per vidurį skersai ir išilgai matyti sulenkimo į 4 dalis žymės. Piešinio akvareliniai dažai gerokai nutrupėję, o pačiame piešinio viduryje išdurta keturkampė (0,2x0,7 cm.) skylutė.

 • TRUMPAS TURINYS. Lenkijos karalius ir Didysis Lietuvos kunigaikštis Stanislovas Augustas turi teisę teikti Magdeburgo miesto teises miestams, kurių senosios privilegijos yra dingusios, ir tiems miestams, kuriuose yra žemininkų teismai, arba miestams, turintiems tinkamą išvaizdą.
  Laisvasis Telšių miestas, kaip žemininkų teismo buveinė ir turintis tinkamą išvaizdą, yra vertas Magdeburgo miesto teisių. Pripažįstama Telšių miestą esant laisvą, o visus gyventojus, ne baudžiauninkus, miesto teisių globojamus. Suteikiama teisė išsirinkti miesto magistratą, pasistatyti rotušę, parduotuves, mėsines ir plytinę. Miestui suteikiamas šv. Stanislovo, Krokuvos vyskupo, herbas. Duota 1791 m. gruodžio 6 d. Varšuvoje, pasirašyta Karaliaus Stanislovo Augusto.

 • DOKUMENTO ISTORIJA. Telšiai buvo senas didžiojo kunigaikščio miestas, vienas stambiausių Žemaitijos centrų. Telšių miestas tikriausiai jau XVII ar XVIII a. buvo gavęs Magdeburgo teises. Šios teisės miestams turėjo didelės reikšmės. Visų pirma, jas turinčio miesto miestiečiai galėdavo būti žemės savininkai. Privilegiją gavęs miestas turėdavo savo valdybą: burmistrą ir vaitą. Tokių miestų amatininkai galėdavo burtis į cechus.
  Feodalinės suirutės metu, po įvairių kariuomenių šeimininkavimo mieste amatai bei prekyba nusmuko, miestiečiai ėmė vis labiau priklausyti nuo dvaro, ir XVIII a. vietiniai didikai, karaliaus valdininkai mažai tų teisių bepaisė.
  Pasikeitus valstybės politinei padėčiai po 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos priėmimo, kada miestiečių teisės buvo sulygintos su bajorų teisėmis, miestų Magdeburgo teisės buvo atnaujintos. Šis dokumentas ir yra Telšių miesto Magdeburgo teisių atnaujinimo aktas.
  Kokios nors didesnės reikšmės atnaujintosios teisės nebegalėjo turėti, nes 1793 metais „gegužės 3 d. konstitucija” buvo panaikinta ir miestiečiams duotosios teisės atimtos.
  Kai Lietuva buvo prijungta prie Rusijos, Magdeburgo teisės miestams nebegaliojo, ir Telšiams buvo suteiktos apskrities miesto teisės.
  Tačiau Telšių miesto dūma šias teises saugojo ir, matyt, norėjo jomis pasinaudoti, ką rodo 1840 ir 1874 m. daryti privilegijos vertimai į rusų kalbą.
  Pats dokumentas miesto valdybos archyve buvo saugomas iki pat 1941 m. Hitlerinės okupacijos metais jis su kitais miesto archyvo dokumentais buvo perimtas Telšių apskrities Statybos skyriaus, o šį skyrių likvidavus, pokario metais visą jo archyvą, kartu ir šį dokumentą, perėmė Klaipėdos tarprajoninė architektūros statybos kontrolės inspekcija, kuri dokumentą ir perdavė muziejui.

 • MOKSLINĖ-MUZIEJINĖ REIKŠMĖ. Dokumentas yra autentiškas, originalus eksponatas susijęs su XVIII a. pabaigos Telšių miesto istorija. Jis rodo, kad jau prieš 1791 m. Telšiai buvo gavę Magdeburgo teises ir turėjo galimybę plėtoti amatus ir prekybą.
  Ekspozicijoje naudotinas vaizduojant miestų nykimą feodalinio irimo periodu.

 • ŠALTINIAI
  A. Literatūra:
  1. Lietuvos TSR istorija I d., (rankraštis), Vilnius, 1953 m.
  2. A. Šapoka, Lietuvos istorija, Kaunas, 1936 m.
  3. Magdeburgskoje pravo / Bolšaja Sovietskaja Enciklopedija, T. 25, p. 602, Maskva, 1954 m.
  4. J. Baltakevičius, Telšiai / Lietuvos miestai, p. 217, Šiauliai, 1932 m.
  B. Kiti šaltiniai:
  Ist. m. kand. J. Jurginio laiškas (priede prie eksponato gavimo akto Nr. 129).

 • PRIEDAI
  1. Teksto puslapių nuotraukos.

APRAŠO AUTORIUS. Vitas Valatka
APRAŠYMO DATA. 1956 m. kovo mėn.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt