VITO VALATKOS RAŠYTINIS PALIKIMAS 

DŽIUGO KAPINYNO (TELŠIŲ RAJONAS SIRAIČIŲ KAIMAS) 1957 M. ARCHEOLOGINIŲ KASINĖJIMŲ MEDŽIAGA

1957 m. Kasinėjimų dienynas

 • 1956 metais Džiugo kapinyno kasinėjimai Siraičių kaime Telšių rajone galutinai nebuvo užbaigti. Darbams einant į pabaigą buvo spėjama, kad čia neištyrinėtų pavienių kapų dar turėtų būti.

 • 1957 m. gegužės 18 d. pradėti tolimesni kapinyno kasinėjimai.

 • Kapinyno dirva po kasinėjimų buvo suarta, čia pasėti avižų vikių mišiniai. Dėl to buvo sunku nustatyti tikslią prieš metus vykusių kasinėjimų vietą ir perkasas.

I perkasa

 • Ji eina nuo pačios kalvos viršūnės į rytus, nusileisdama į šlaitą. Perkasos ilgis - 8 metrai, pažymėti skaitmenimis 1-8 iš rytų į vakarus. Plotis - 4 m., pietų į šiaurę pažymėtas raidėmis A B C D.

 • Nukasus per pirmą kastuvą anksčiau judintą žemę, iš perkasos pradėjome ją išmesti. Atliekant šiuos darbus D 4 kv. maišytojo ariamo dirvožemio žemėje rasta pasaginė segė atvyniotais galais, apvalaus skerspjūvio lankeliu, 2,2 cm. diametro su liežuvėliu.

 • Nuskutus maišytąsias žemes 30 cm. Gilumoje buvo susidurta su nejudintu žemės sluoksniu, kuris pirmuosiuose trijuose metruose yra baltas smėlis, o likusiuose - rausvai rudas molis.

 • Žemės po to dar buvo perkasamos per pilną kastuvą gilyn, tačiau jokių žemės judinimo pėdsakų pasiektame 40 cm. gylyje nepastebėta.

 • Konstatavus, kad jokių žemės judinimo pėdsakų nėra, perkasos dalis buvo užkastia Kastoji perkasa visu pločiu pratęsta dar 3 m. į vakarus, pažymint ją 9, 10, 11 numeriais.

 • Nuimant ariamą žemę per pirmąjį kastuvą jokių radinių nerasta. Nulyginant laisvąsias žemes ABCD 9 kv. viduryje aptikta pernykščių kasinėjimų riba ir pernykščioje III perkasoje buvę stambūs akmenys.

 • Toliau buvo skutamas tik ABCD 9 kvadrato nejudintos žemės pusmetris, kuris atsirėmė į pernykščią III perkasos rytinį šoną. Skutant jį gilyn po ariamuoju sluoksniu buvo susidurta su nejudintu moliu, kurį perkasus per kastuvą ir nustačius, kad jokių kasimo žymių nėra, perkasą imta užkasti.

II perkasa

 • Pagal pernykščios trečiosios perkasos rytinį pakraštį atmatuota dviejų metrų pločio ir 10 m. ilgio nauja perkasa šiaurėje, kuri atsirėmė į ką tik perkastą pirmąją perkasą. Ši buvo kasama tikintis aptikti pernykščios trečiosios perkasos pratąsą D 10 kvadrate. Nuėmus ariamą žemę per kastuvą ir išmetus laisvąsias žemes, A 3 kvadrate aptikta ieškotoji pratąsa.

 • Ši pratąsa turėjo padėti išaiškinti, ar tolyn į rytus nuo pernykščios trečiosios perkasos yra dar palaidojimų.

 • Po ariamuoju dirvožemiu 30 cm. gylyje visame perkasos plote aptiktas žemės gruntas, kuris buvo perkastas dar per kastuvą iki 50 cm. gylio, ir nustačius, kad žemės judinimo pėdsakų tikrai nėra, buvo pradėta užkasti.

III perkasa

 • Tarp pernykščių II ir III perkasų, kur buvo likęs nekastas plotas, atmatuota nauja perkasa. Ji pažymima iš pietų į šiaurę 1-10, vieno metro atstumais ir iš rytų į vakarus A B raidėmis.

 • Pirmiausia dirvožemis buvo nukastas per kastuvą. Po to laisvosios žemės buvo išmetamos skutimo būdu. Nuo 20 cm. gilumos žemė pradėta skusti kastuvais plonais sluoksneliais.

 • A 3 kvadrate, 30-35 cm. gylyje, maišytoje žemėje su anglimis ir pavieniais degintiniais kauliukais aptikta geležinė peilio geležtė ir šalia jos toje pat tiesėje peilio įkalos fragmentėlis.

 • Geležtė buvo 12,3 cm. Ilgio, nežymiai lenkta ašmenų pusėn. Geležis stipriai surūdijusi. Kasant giliau nustatyta, kad ji priskirtina prie kapo Nr. 2(13) įkapių.

 • 20-35 cm. gilumoje visos perkasos žemė buvo maišyta. Joje aptikti pavieniai anglių gabaliukai ir degintų kaulų maži trupinėliai. A 4 kvadrate 15 cm. atstumu nuo A 5 kv. 35 cm. Gylyje rastas plokštelės formos žalvarinis apkalas. Prie vieno šono tarp dviejų žalvarinių vinučių buvo išlikę rago pėdsakai (greičiausiai tai buvo geriamojo rago šono apkalas).

 • A 2 kvadrato gabaliukas 3x3,2 dydžio. Vėliau paaiškėjo, kad jis priskirtinas kapui Nr. 2 (13).

 • A 10 kvadr. 35 cm. gilumoje, žemėje, sumišusioje su pavieniais smulkiais degintais kauliukais ir pavieniais angliukais, rasta pavienė rankomis lipdyto puodo šukė, juosvos spalvos, molis su akmenukų priemaiša, dydis 3,6x2,9 cm., paviršius lygus.

 • Išlyginus žemes 35 cm. gilumoje, jokie kapų kontūrai neišryškėjo. Žemė visoje perkasoje buvo maišyta, kai kur buvo aptinkami smulkūs degintų kaulų trupiniai ir maži anglių gabaliukai.

 • A 6 kvadrate 35-36 cm. gilumoje rastas žalvarinės juostinės apyrankės fragmentas 2,7 cm. ilgio, 1,3 cm. pločio ir 0,7 cm. storio. Fragmentas iš abiejų galų buvo nulaužtas, jokių ornamentų nesimatė.

 • A 3 kvadrate, 15 cm. atstumu nuo A 4 kv. ribos, prie pat perkasos pakraščio 34-36 cm. gylyje, maišytoje su pavieniais anglių gabaliukais žemėje, rasta žalvarinė pasaginė segė apvyniotais galais, 3,9 cm. skersmens. Jos lankelis - elipsio formos skerspjūvio. Ant segės buvo užmautas įvijinis 2,5 apvijos žiedas iš 0,9 mm. storio skardelės, susuktas 2,2 cm. skerspjūvio apskritimu.

 • Tame pačiame kvadrate rasta pavienė stambi 3x3x2 cm. dydžio anglis.

 • 30 cm. atstumu į šiaurę nuo segės su užmautu žiedu radimo vietos A 3 kvadrate, netoli perkasos kranto, rasta iš žalvarinės plokštelės padarytas pentinas gerokai apnykęs. Pentino ilgis 4,9 cm., plotis 0,9 cm., o spyglys 1 cm. ilgio.

 • Tame pačiame kvadrate 37 cm. gylyje rastas žalvarinis liežuvėlio formos apkalas su medžio liekanomis ant vinutės (vėliau paaiškėjo, kad tai kapo Nr. 2(13(inventorius(. Aplink šį apkaliuką matėsi kiek stambesnių pavienių anglių gabaliukų.

 • Ant A B 6 kvadrato ribos 35-37 cm. gilumoje rastas žalvario kryžminio smeigtuko fragmentas - centro dalis ir šakos galvutė. Atrodo, kad jo viena pusė buvo klota sidabru, tačiau jo nerasta. Fragmento ilgis 2,7 cm. Vėliau paaiškėjo, kad tai kapo Nr. 2 (13) inventorius.

 • A kvadrato centre, 40 cm. Gilumoje, rasta žalvarinė sulankstyta viela, apvalaus skerspjūvio, kokių 4 cm. Ilgio, labai sunykusi.

 • A 7, 8 kvadrato linijoje rasta žalvarinė diržo kablio kilpelė su geležinio kabliuko ir odos kitame gale liekanomis.

 • B 10 kvadrate rasta žalvarinė „S” formos vielelė (greičiausiai tai deformuotos mažutės pasaginės segelės fragmentas).

 • B 7 kvadrate, netoli A kvadrato ribos, rastas žalvarinis keturkampis 2,3x0,3 cm. apkalas su dviem vinutėmis, prie kurių išlikę odos, medžio ir geležies pėdsakai. Tolimesnių kasinėjimų metu nustatyta, kad šis apkalas priklauso kapo Nr. 4(15) inventoriui.

 • B 10 kvadr., netoli B kv. Ribos, 30 cm. Gylyje, rasta žalvarinė įvija - 1 cm. skersmens 2,5 apvijos.

 • A 9 kvadrate, prie B kvadr. Ribos, 35-40 cm. Gylyje, rastas juostelės formos apkalas su dviem skylutėmis. Paviršius ornamentuotas taškučių ir dantukų išilginėmis eilutėmis. Aplink radinį žemė kiek gausiau sumaišyta su smulkiomis anglimis ir degintų kaulų trupiniais. Vėlyvesnių tyrimų metu nustatyta, kad šis apkalas ir anksčiau paminėta įvija priklauso kapui Nr. 1 (12).

 • A 7 kvadr., 37-40 gilumoje, rastas diržo papuošalas - vinutės konusinė galvutė. Tai kapo Nr. 4 (15) inventorius.

 • A 10 kvadr., pačiame perkasos kampe, 37-40 cm. Gilumoje, rasti žalvarinio skambučio du maži sunykę fragmentėliai.

 • Ant A 7, 8 kvadrato ribos, 40 cm. gilumoje, rastas rankomis lipdytas puodas, silpnai išdeginta puodo šukė su lygiagrečių dviejų linijų ornamentu. Linijos, atrodo ėjo aplink puodą. Ji priskirtina kapui Nr. 4 (15).

 • A 7 kvadrate, 40 cm. gilumoje, netoli perkasos pakraščio, rastas sunykęs žalvarinis deformuotas apkalo fragmentas.

 • B 9 kvadrate, prie pat perkasos kranto, rastas 3,5 cm. ilgio žalvarinės vytinės iš 3 storų vielų antkaklės fragmentas su prisilydžiusiais stiklo fragmentais. Tolimesnio kasinėjimo metu nustatyta, kad jis yra kapo Nr. 1 (12) ribose, todėl priskirtinas prie šio kapo inventoriaus.

 • B 7 kvadrate rasta „S” formos žalvarinė vielelė, labai sunykusi.

 • Iškasus plonais sluoksneliais iki 40 cm. gylio visoje perkasoje buvo pastebimos maišytos žemės su smulkiais anglių trupiniais ir degintų kaulų fragmentais. Tiktai A 1 ir B 1 kvadratuose išryškėjo nejudinto smėlio sluoksnis. Žemė vėl buvo pradėta kasti plonais sluoksneliais visos perkasos plote.

 • Ant AB 5 ribos rasta 1,4 cm. ilgio 0,5 cm. skersmens žalvarinė įvija spiralė. Vėliau nustatyta, kad ji priklauso kapo Nr. 3 (14) inventoriui. Aplink įviją A 5 kvadrate pasirodė intensyvesnė anglių trupinių priemaiša. Atrodė, kad šiame kvadrate padaugėjo ir degintų smulkių kauliukų.

 • Intensyvesnis degėsių kiekis buvo pastebėtas ir A 10 kvadrate, kuri nemažai degėsių aptikta pačiame kvadrato centre. Čia rasta 1,7 cm. skersmens žalvarinė deformuota įvija, susidedanti iš trijų apvijų (skirtina kapui Nr. 1 (12).

 • Ties A 5-6 kvadrato riba rastas susilydęs dvilypio žalvarinio karolio fragmentas.

 • A 6 kvadrate, visai prie perkasos kranto, rasta žalvarinė aplankėlė su išlikusiais siūlų fragmentais.

 • Ant A 5 kvadrato ribos rastas stambus gargažės gabaliukas. Maždaug 40-42 cm. gilumoje, ties A 7 kvadratų riba, pasirodė nedidelė plona intensyvių degėsių dėmelė, o joje rastas žalvarinės pasaginės segės keturkampio skerspjūvio formos fragmentas, ornamentuotas dantukų eilutėmis dviejose plokštumose.

 • B 8 kvadrato pietryčių dalyje taip pat pastebėta nedidelė dėmelė su degėsių anglimis, kurioje rastas susilydęs mažas žalvario gabaliukas.

 • Visame plote pasiektas 42 cm. gylis. Tačiau, išskyrus pietinę smėlio maišytos žemės ribą, kuri jau buvo pastebėta 40 cm. gilumoje, jokių kitų kontūrų nesimatė. Visoje likusioje perkasos dalyje žemė buvo maišyta su pavieniais anglių ir degintų kaulų gabaliukais. Siekiant išaiškinti kapų kontūrus, žemes buvo imta dar skusti plonais sluoksneliais.

 • B 3 kvadrate, prie pat perkasos pakraščio, rastas mažutis sunykęs geležinio dirbinio neišaiškintos paskirties fragmentėlis.

 • A 3 kvadrate, netoli A 4 kvadrato ribos, rastas trumpas plonos žalvarinės vielos netvarkingai sulankstytas sunykęs gabaliukas.

 • Išsikasus visoje perkasoje iki 44-45 cm. gilumos pavienių kapų kontūrai pilnai neišryškėjo, tačiau kai kur jie pradėjo aiškėti. Toks kapų išsiskyrimas pastebimas A 4 kvadrate; atrodė, kad iš pietvakarių į pietryčius einanti nejudintos žemės juostelė atskiria kapą. AB 3-4 nejudinto smėlio riba stūmėsi šiek tiek į šiaurę. Tolimesnėje šiaurinėje perkasos dalyje jokių kontūrų nesimatė. Žemė buvo vienoda, su anglių ir deg. kaulų trupinių priemaiša.

 • Visoje perkasoje žemę buvo imta dar skusti plonu sluoksneliu gilyn. 45 cm. gilumoje, pačiame šiauriniame perkasos gale, B 10 kvadrate pasirodė nejudinto molio sluoksnelis, prie kurio rasta žalvarinio apkaliuko dalis.

 • A 10 kvadrato centre, pasirodžiusioje intensyvesnėje degėsių juostelėje, rasta: sidabrinė keturlapė, ornamentuotu viršumi, žalvarinė smeigė, vinutės galvutė. Analogiškų pavienių galvučių buvo rasta praėjusiais metais. Iš tolimesnių kasinėjimų nustatyta, kad ji priklausė kapui Nr. 1 (12), nes pasirodęs B 10 kv. nejudinto molio plotelis plėtėsi sudarydamas šio kapo ribas.

 • Ant AB 8-9 kvadrato ribos rastos žalvarinės dvigubų grandelių grandinėlės vienuolikos narelių fragmentas, priskirtinas kapui Nr. 1 (12).

 • A 6 kvadrate, netoli penktojo kvadrato ribos, rastas žalvario apkalo fragmentas su išlikusia 1,7 cm. ilgio kniedvine ir odos pėdsakais ant jos galo.

 • B 6 kvadrate rastas žalvarinis iš dviejų vielų vytinės antkaklės fragmentas 3,4 cm. ilgio - priskirtinas kapo Nr. 4 (15) inventoriui.

 • B 8 kvadrate, 10 cm. atstumu nuo perkasos ribos, rastas žalvarinės apyrankės gyvuliniais galais fragmentas, kuris iš abiejų galų buvo nulaužtas, viršus ornamentuotas įžambiais grioveliais - vėliau nustatyta, kad ji priklauso kapo Nr. 1 (12) įkapėms.

 • Buvo išskusta visa perkasa iki 47 cm. gylio. Pagrindiniame maišytų žemių su smulkiais degintais kauliukais ir anglių gabaliukais masyve jokie kontūrai vis dar neišryškėjo. Anglių šiame masyve kiek sumažėjo, nors ir buvo jų sutinkama beveik kiekviename kvadratiniame decimetre po keletą.

 • Pietinė nejudinta smėlio riba pasiliko pastovi. A 4 kvadrate pradėjusi ryškėti juostelė ryškių ribų nei vienoje, nei kitoje pusėje nesudarė.

 • Šiauriniame perkasos gale nejudinto molio juostelė plečiasi ir AB 10 kv. pasiekia 20 cm. plotį.

 • Pažymėtina ir tai, kad per B 1-2 kvadratų patį pakraštį ėjo 20 cm. pločio pernykščios antrosios perkasos pakraštys (tai rodė, kad atsimatuojant plotą šiai perkasai padaryta 20 cm. paklaida). Tai davė tikslų pernykščių kasinėjimų orientyrą.

 • Visa perkasa buvo vėl pradėta skusti gilyn plonais sluoksneliais.

 • Ant A 6-7 kvadratų ribos rastas žalvarinis liežuvėlio formos apkaliukas ornamentuotu viršumi. (Priskirtinas kapui Nr. 4 (15). A 8 kvadrate rastas susilydžiusio žalvario gabaliukas-lazdelė.

 • A 7 kvadrate, prie pietinės ribos, rastas gerokai apnykęs geležinio dirbinio lazdelės 3 cm. ilgio fragmentėlis. Analogiška lazdelė rasta B 9 kvadrate.

 • Žemė buvo atskutama visoje perkasoje 50 centimetrų gilumu. Kontūrų padėtis išliko toks pat kaip ir 47 cm. gylyje. Pastebėta, kad radinių kiekis pradėjo mažėti, nors jų vis dar pasitaikydavo.

 • Visas perkasos plotas buvo dar skutamas plonais sluoksniais gilyn.

 • B 10 kvadrate, pačiame šiaurės vakarų kampe, kuris eina pagal pernykštės perkasos pakraštį, rastas 2 cm. skersmens neaiškios paskirties apvalaus tuščiavidurio su dugneliu geležinio dirbinio fragmentas. Spėjama, kad jis čia iš kitur pateko į pernykštę perkasą, o gal buvo likęs ir nepajudintas pagal pat perkasos šoną.

 • A 8 kvadrate pasirodė lyg ir puvėsių ar degėsių 10x15 cm. dydžio tamsi dėmelė. Joje rastas nedidelis geležinio dirbinio fragmentėlis, neišaiškintos paskirties ir trys žalvarinės grandinėlės su siūlų liekanomis viduje. Matyt tai buvo grandinėlės, įaustos į audinį Greičiausiai ir ši juoda dėmelė buvo susidariusi iš supuvusio nedeginto audinio.

 • A 8 kvadrate, 10 cm. nuo perkasos krašto, rasta 2x2 cm. dydžio sulenkta žalvarinė skardelė ir nedidelis žalvarinis apkaliuko fragmentėlis.

 • Tame pačiame kvadrate, prie A 9 kvadrato ribos, 10 cm. atstumu nuo perkasos, rastas palyginti labai apnykęs susilydžiusio žalvarinio dirbinio fragmentėlis.

 • A 6 kvadrate rastas „saulutėmis” ornamentuotas žalvarinis trikampio formos pakabutis su išlikusiu 4 grandelių grandinėlės fragmentu viršuje.

 • AB 8 kvadratų riboje rasta didoka 3x4x3 cm. dydžio geležies gargažė, o A 9 kv. rastas viena puse dantyto apkalo fragmentas su išlikusia viena kniedvine (priskirtinas kapui Nr. 1 (12).

 • B 10 kvadrate, pagal pat nejudintojo molio ribą, rastas mažas apkaliukas su odos liekanomis ant vinutės. 35 cm. įpiečiau nuo jo rastas žalvarinis dvilypis karolis su odos liekanomis viduje (matyt, karolis buvo užvertas ne ant geležinės vielos, kaip dažniausiai būna tokiuose kapinynuose, o ant odinio kaspinėlio). A 10 kvadrare, prie pat nejudinto molio kontūro, rastas apnykęs žalvarinis apkaliukas, keturkampio formos su 5 skylutėmis, esančiomis apkalo pakraščiuose.

 • B 4 kvadrate, prie A 5 kv. ribos, rastas sulankstytas juostinės apyrankės nulaužtas fragmentas (priskirtas prie kapo Nr. 3 (14). Už 15 cm. nuo apyrankės į vakarus atkastas didokas 25x20 cm. akmuo, kurio viršūnė nuo žemės paviršiaus yra giliau negu 30 cm. Aplink akmenį žemės taip pat su pavieniais smulkiais degintainiais kaulų trupiniais ir anglių gabaliukais.

 • A 9 kvadrate, netoli B 9 kvadrato linijos, rasta žalvarinė pusapvalio skerspjūvio vielos įvijos-sąsukos fragmentas, kurio skersmuo 1, 8 cm.

 • B 8 kvadrate, 20 cm. atstumu nuo pietinės kvadrato ribos ir 25 cm. atstumu nuo rytinės ribos, rastas žalvarinės grandinėlės fragmentas iš dvigubų grandelių.

 • B 9 kvadrate rasta nedidelė silpnai degto puodo šukė su trimis išilgai einančiais grioveliais. Vėliau nustatyta, kad jinai yra kapo Nr. 1 (12) ribose. Šukė rasta šalia 40 cm. gylyje pasirodžiusio nedidelio akmens kyšančio, 10 cm. virš dabartinio perkasos lygio. Aplink akmenį žemė nuo aplinkinės nesiskyrė, buvo tokia pat su degintų kauliukų fragmentėliais ir anglių trupiniais.

 • A 4 kvadrate, 7 cm. atstumu nuo šiaurinio pakraščio ir 36 cm. atstumu nuo perkasos kranto, rasta nedidelė sunykusi žalvarinė įvija. B 4 kvadrate, 30 cm. atstumu nuo kvadrato šiaurinės ribos, rasta žalvarinės įkapotu pakraščiu (greičiausiai šukų) fragmentas.Tame pačiame kvadrate, 15 cm. atstumu nuo pirmojo šukų fragmento, rastas kitas kiek mažesnis gabaliukas. Vėliau nustatyta, kad tai kapo Nr. 3 (14) inventorius.

 • Perkasos gylis siekė 52 cm. gylio. Pietiniame perkasos gale baltao nejudinto smėlio plotas, kuris susiliedamas su judintomis žemėmis duoda aiškų kapo pietinio krašto kontūrą, einantį per A 2, A 3, ir B 2 kvadratus. Toliau jo galas atsiremia į pernykštės perkasos kampą. Kapo kontūras išryškėja ir kvadratuose B 3 ir B 4. Ties B 4-5 kvadrato galu, prie perkasos vakarinio krašto yra vidutinio dydžio akmuo, kuris, kiek galima spėti iš ryškėjančio kapo kontūro, turėtų būti ant šiaurinės kapo ribos, vidaus pusėje. Tolimesnė kapo tąsa, matyt, eina po rytine perkasos dalimi.

 • A B 7, 8, 9 kvadratuose yra ištisinė maišyta žemė su smulkiais anglių ir degintų kaulų trupiniais. Kai kur joje pasirodo nedideli degėsių ploteliai. Šiame plote B 7 kvadrate yra didokas akmuo. A 8 ir B 8, 9 kvadratų riboje yra taip pat neaiškaus dydžio akmenys. Kyšo tik jų viršūnės.

 • A B 10 kvadratuose išryškėjo nejudinto molio sluoksnelis.

 • Žemė plonais sluoksneliais buvo skutama gilyn visame perkasos plote, kol pasiektas 55 cm. gylis. Skutant susidurta dar su kai kuriais radiniais.

 • A 6 kvadrate rasta nedidelė žalvarinė yla su prieškočiu ir su skylute viename gale - juostų dirbinio įrankis priskirtinas kapui Nr. 1 (12). Jį suradome už 27 cm. nuo čia pat esančio akmens.

 • Už 18 cm. į pietryčius nuo dirbinio rasta visai sunykusi žalvarinės vielos maža grandelė.

 • Ant AB 9 kvadrato ribos, 15 cm. atstumu nuo B kvadrato rasta sunykusi žalvarinė smulkių grandelių grandinėlė.

 • 55 cm. gylyje aiškiai išsiskyrė po rytine perkasa einančios kapo Nr. 2 ribos.

 • Didžioji dėmė, kaip buvo vienalytė, taip ir toliau liko neišsiskyrusi. Spėjome, kad čia turėtų būti dar 3 kapai.

 • Kapo Nr. 2 teritorija buvo palikta, o likusioji perkasos dalis dar skutama plonais sluoksneliais gilyn. Šitaip dirbant susidurta su dar keliais radiniais.

 • A 6 kvadrate, 10 cm. atstumu nuo perkasos pakraščio ir 20 cm. atstumu nuo A 7 kvadrato ribos, rastas juostinės apyrankės mažas fragmentėlis.

 • Tame pačiame A 6 kvadrate, centre, rasta mažytė, 1,7 cm. skersmens, grubaus darbo žalvarinė pasaginė atlenktais galais segė, padaryta iš apvalios plonos vielos. Tarp segės, ant jos liežuvėlio, yra sunykusio audinio fragmentėlis. Tai rodė, kad ši segė lauže greičiausiai nebuvo deginta. Pagal kapo kontūrus, kurie vėliau išryškėjo, ji priskirtina prie kapo Nr. 4 (15) inventoriaus.

 • B 9 kvadrate, prie pat pietryčių ribos, rasta 2, 5 cm. skersmens kita pasaginė atvyniotais galais segė. Jos lankelis apvalaus skerspjūvio. Ant liežuvėlio taip pat išlikęs audinio fragmentėlis.

 • Ši segė priskirtina kapo Nr. 1 (12) inventoriui.

 • B 10 kvadrate, maždaug 10 cm. atstumu nuo vakarinės ribos, rasta geležinė sagčio grandelė, kiek suspausta - 2,5x3 cm. dydžio - priskirtina kapui Nr. 1 (12).

 • A 7 kvadrate, 20 cm. atstumu nuo perkasos pakraščio, 30 cm. atstumu nuo pietinės ribos, rastas 1,8 cm. skersmens pusrutulio formos žalvarinis dirbinys su prisilydžiusia žalvarinės pasaginės atvyniotais galis segės galu.

 • Pagal kapo ribas vėliau nustatyta, kad jis priklauso kapui Nr. 4 (15).

 • Pačiame A 7 kvadrato centre rastas apyrankės fragmentėlis.

 • A B 8 9 kvaadratų susidūrimo taške rastas įžambiai gulintis pinceto formos apkalas, sulankstytas su odos liekanomis viduje. Čia pat rastas žalvarinis vytinės antkaklės vienos vielos fragmentas, kurio vienas šonas ornamentuotas ranteliais.

 • Šie abu radiniai priklauso kapo Nr. 1 (12) radiniams.

 • Taip pat šiam kapui priskirtina ir A 9 kvadrate (20 cm. atstumu nuo A 10 kvadrato ribos ir 28 cm. nuo B 9 kvadrato ribos rastas 3,1 cm. ilgio ir 1,2-1,0 cm. pločio žalvarinio „peiliuko” ašmenų galas.

 • Jau kastojoje perkasos dalyje buvo pasiektas 70 cm. gylis.

 • Šiauriniame perkasos gale išryškėjo pusapvalė riba, atsiremianti į nejudintą molį. Ši dėmė į pietus tebėra dar susiliejusi su visa centrine perkasos maišytų žemių mase.

 • Iš matomosios šiaurinės ribos aišku, kad čia esama degintinio kapo, nes sutinkami pavieniai angliukai ir degintų kaulų fragmentai.

 • Kadangi tolimesnis viso ploto skutimas gilyn galėjo pakenkti išryškėjusio kapo šiauriniam galui, buvo nutarta jį palikti tol. Kol išryškės visas kapo kontūras. Centrinė dėmė pradėta skusti gilyn šiaurėje, iki kapo ribose išryškėjusių akmenų.

 • A 8 kvadrato 80 cm. gylyje, beveik pačiame kvadrato centre, rastas žalvarinis lydinio gabaliukas.

 • B 7 kvadrate, 80 cm. gylyje, kur palyginti kiek mažiau angliukų, rasta žalvarinė keturlapio dobilo segė, kurios viršus klotas sidabru. Jos skersmuo 4,8 cm. Nuo segės 20 cm. į pietryčius rastas liežuvėlio formos 2,3x2 cm. dydžio žalvarinis apkalas, ornamentuotas labai negiliu ornamentu, su rago liekanomis vidaus pusėje. Abu šie radiniai priskirtini kapo Nr. 4 (15) inventoriui. Be to, šiam kapui priskirtina 12 cm. ilgio žalvarinė grandinėlė, padaryta iš dvigubų grandelių.

 • B 9 kvadrate, 10 cm. atstumu nuo rytinės ribos ir 25 cm. atstumu nuo pietinės ribos, rastas pusapvalio skerspjūvio, 0,8 cm. pločio juostinės žalvarinės apyrankės fragmentas, ornamentuotas įžambių rantelių grupių „krypute”. Jis priskirtinas kapo Nr. 1 (12) inventoriui.

 • A 7 kvadrate, 10 cm. atstumu nuo perkasos kranto, rastas žalvarinio dirbinio fragmentėlis.

 • A 8 kvadrate, jau 90 cm. gilumoje, rasta žalvarinė pasaginė atvyniotais galais segė. Aplink segę žemė gausiau sumaišyta su degėsiais.

 • Pasiekus 90 cm. gylį, šioje perkasos dalyje kapo Nr. 1 (12) pietiniai kontūrai nuo pagrindinės dėmės vis dar neišsiskyrė. Ši pagrindinė dėmė ir šiaurinis, anksčiau išryškėjęs kapo Nr. 1 (12) kontūras eina po rytine perkasos neiškasta dalimi.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt