KRONIKA

Seminarai, paskaitos, parodos, minėjimai 

1999 m. rugsėjis
1999 m. spalis
1999 m. lapkritis
1999 m. gruodis
2000 m. sausis
2000 m. vasaris
2000 m. kovas

2000 m. balandis
2000 m. gegužė
2000 m. birželis
2000 m. liepa
2000 m. rugpjūtis
2000 m. rugsėjis
2000 m. gruodis

1999 m. rugsėjis

 • Muziejaus darbuotojai rugsėjo 7-23 d. surengė etnografinio-kraštotyrinio pobūdžio ekspediciją po Lieplaukės bažnytkaimį (Ryškėnų seniūnija, Telšių rj.).
  Lieplaukė, buvęs miestelis, yra 10 km į p.v. nuo Telšių, įsikūręs prie Lušnės upelio. Čia yra Šv.Jurgio bažnyčia, statyta 1861m., mokykla, kurios istorijos šaknys siekia vyskupo Valančiaus laikus.
  Be kitų motyvų, ekspedicijos vietos pasirinkimą lėmė ir tai, kad Lieplaukėje gyvena daug senbuvių - vyresnio amžiaus žmonių, turinčių daug ką papasakoti. Ir nebuvo apsirikta. Aplankyta ir sutikta daug žmonių, kurie pateikė prisiminimų įvairiomis temomis. Taip pat buvo aprašyta keletas paminklų, su jais susijusių istorijų, užrašyta dainų ir pasakojimų apie kaime vyravusias tradicijas. Fotojuostose buvo fiksuojami paminklai, pastatai, žmonės, jų buitis, dailininkės piešti išskirtiniai daiktai, turintys liaudies meno elementų, renkami muziejui eksponatai.
  Iš viso buvo užrašyti 108 prisiminimai ir aprašai, surinkta 101 eksponatas, padaryta 9 piešiniai, 210 fotonuotraukų.
  Ekspedicijos dalyvių įspūdžiai liko įsimintini daugeliu aspektų. Susitikimai, malonus bendravimas su žmonėmis, kiekvieno jų individualūs pasakojimai, ir jų savitas pateikimas dovanojo muziejininkams šventinę nuotaiką. Kaskart nauji veidai, naujai išgirsti pasakojimai - tai lyg susitikimas su tolima praeitimi. Pasakojimuose atsiskleidė pats žmogus su savo patirtimi, išmintimi, išgyvenimais, kuriuos įtakojo ir formavo aplinka, pats gyvenimas. Muziejininkus stebino tų žmonių kantrumas, ištvermė ir susitaikymas su gyvenimo bėdomis, ligomis, nepritekliais ir vienuma.
  Rugsėjo 8 d. muziejuje buvo atidaryta Telšių vaikų dailės mokyklos moksleivių darbų paroda, kurioje buvo eksponuoti 47 darbai. Ją surengė muziejaus Dailės skyriaus vedėja Z.Dargaitė.

1999 m. spalis

 • Spalio 10 d. muziejuje vyko seminaras edukacinės veiklos ir mokyklos ryšio su muziejumi klausimais. Su seminaro dalyviais - mokytojais buvo aptartos edukacinio bendradarbiavimo galimybės, pristatytos fondų kolekcijos, skirtos darbui su moksleiviais.

 • Nuo spalio 14 d. iki lapkričio 12 d. muziejaus salėse buvo surengta tapybos darbų paroda „Portretas“. Jos autorius - telšiškis E.Adomkus, 1988 m. baigęs Telšių taikomosios dailės technikumą, o šiuo metu studijuojantis Vilniaus dailės akademijos II kurse. Parodoje buvo eksponuota 30 jo darbų.

1999 m. lapkritis

 • Lapkričio 17 d., įsijungiant į bendrą Lietuvos muziejų akciją, „Praradimų giesmė“, buvo surengta vienadienė paroda „SOS PRARADIMŲ GIESMĖ“. Dviejose parodų salėse buvo eksponuota 226 vnt. Restauruotinų eksponatų iš šešių muziejaus skyrių. Lankytojams buvo atidarytos visos muziejaus fondų saugyklos. Į parodą buvo pakviesti: Telšių rajono savivaldybės meras J.Butkevičius ir kiti atsakingi asmenys, surengta rajono laikraščių korespondentų spaudos konferencija. Parodos-renginio metu muziejininkai išsakė savo bėdas ir nuomones dėl eksponatų išsaugojimo, dėl lėšų trūkumo eksponatų restauravimui ir kt. Rajono laikraščiuose buvo pristatyta to renginio spaudos konferencijos apžvalga.

 • Lapkričio 24 d. muziejuje vyko rajono tautodailininkų seminaras, organizuotas rajono tautodailininkų, Kultūros centro ir muziejaus iniciatyva, jo metu seminaro dalyviai susipažino su muziejaus fonduose sukauptais žemaičių senojo liaudies meno pavyzdžiais, muziejininkai perskaitė dvi paskaitas: fondų vyr. saugotoja E.Spudytė - „Žemaičių liaudies mažoji architektūra: tradicijos ir šiandiena“, Dailės skyriaus vedėja Z.Dargaitė - „J.Perkovskio žemaičių liaudies meno tyrimai“.

 • Lapkričio 25 d. dviejose muziejaus parodų salėse buvo surengta iš muziejaus fondų ir atidaryta paroda „Senasis liaudies menas“. Joje buvo eksponuojama liaudies meno kūriniai: medinė skulptūra, l. m. raižiniai bei jų atspaudai, taikomosios ir kitos vaizduojamosios dailės pavyzdžiai, mažoji architektūra. Taip pat eksponuota ir žymaus Žemaitijos liaudies meno tyrinėtojo J.Perkovskio piešinių albumai. Parodą rengė E.Spudytė ir Z.Dargaitė.

 • Lapkričio 27 d. Telšių Žemaitės teatro patalpose, Telšių apskrities žemėtvarkininkams skirto renginio proga buvo surengta vienadienė kilnojama parodėlė „Žemės reforma ir žemės ūkis nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m.“. Joje eksponuota 27 vnt. originalių eksponatų ir kita pagalbinė tos temos medžiaga. Parodos rengėjai: K.Švėgždavičius ir R.Bartkienė.

 • Lapkričio 6 d. Telšiuose vykstant Kauno rajono meno dienų renginiui, svečių grupei muziejuje buvo perskaityta apžvalginė paskaita „Telšių miesto istorija“. Skaitė muziejaus Istorijos skyriaus vyr. moksl. bendradarbis K.Švėgždavičius.

 • Lapkričio 29 d., Telšių aukštesniosios dailės mokyklos studentams perskaityta paskaita „Senoji liaudies skulptūra“, ir kartu, kaip vaizdinę priemonę pristatant muziejuje veikiančią senojo liaudies meno parodą. Užsiėmimą pravedė E.Spudytė.

1999 m. gruodis

 • Gruodžio mėn. pabaigoje, dviejose muziejaus parodų salėse surengta ypatinga Paroda-Dovana. Jos idėją Žemaitijos tautodailininkams pasiūlė garsus tautodailininkas V.Savickis - dovanoti muziejui „Alka“ po vieną ar kelis savo darbus. Tai akcijai buvo mielai pritarta, ir tautodailininkų bendrija, vadovaujama menininkės S.Dacienės, greitai atrinko savo dovanas muziejui.

 • Įspūdingas tos neeilinės parodos pristatymas-renginys įvyko gruodžio 28 d. Į didelę šventę susirinko tautodailininkai, muziejininkai, prie ekspozicijos eksponatų vyko ir pažintys, ir glaudaus bendravimo pokalbiai.

 • Muziejui savo kūrinius - 145 darbus padovanojo 37 menininkai. Didžiausią jų dalį sudaro medžio dirbiniai, yra tapybos kūrinių, pynimo iš vytelių ir šiaudų pavyzdžių, mezgėjų ir audėjų dovanos, kruopštūs ir meniški kūriniai iš šiaudelių, margučiai, karpiniai, juvelyrų darbai. Didžiausią savo medžio darbų rinkinį - 62 vnt. muziejui dovanojo tautodailininkas V.Savickis. paroda muziejuje veiks visą sausio mėnesį. Parodos autorė E.Spudytė.

 • Gruodžio 9-10 d. Vilniuje vyko Lietuvos nacionalinio muziejaus II konferencija „Iš etnografijos istorijos“, skirta pasaulinės parodos Paryžiuje 100-mečiui paminėti. Šioje konferencijoje du pranešimus perskaitė „Alkos“ muziejaus darbuotojos: fondų vyr. saugotoja E.Spudytė - „Etnografijos rinkinių formavimas „Alkos“ muziejuje“ ir Etnografinio skyriaus vedėja V.Rimkuvienė - „Žemaičių „Alkos“ muziejaus Etnografijos skyriaus apžvalga“.

2000 m. sausis

 •  Sausio 27 d. vyko renginys, skirtas krikščionių vienybės savaitei. Dalyvavo ir kalbėjo Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. J.Kauneckas, kun. V.Viktoravičius, stačiatikių kunigas tėvas Nestoras. Istorikė J.Bucevičiūtė perskaitė pranešimą apie trijų didžiųjų konfesijų istoriją. Giedojo Mažeikių stačiatikių bažnyčios giedotojai ir Telšių kunigų seminarijos klierikai.

2000 m. vasaris

 • Vasario 15 d. muziejuje surengtas Vasario 16-osios minėjimas ir parodos „Tas laisvės nevertas, kas negina jos“ atidarymas. Renginyje kalbėjo Telšių apskrities viršininkas V.Vaičekauskas, rajono vicemeras V.Puplauskas, mons. J.Kauneckas, muziejaus direktorius S.Kasparavičius.
  Parodą, skirtą Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai, rengė muziejaus Istorijos skyriaus vedėja J.Bartkienė ir vyr. moksliniai bendradarbiai K.Švėgždavičius ir A.Jonušas. Eksponuojami dokumentai, fotografijos, filatelija, medaliai, akvarelės, partizanų daiktai, ginklai; iš viso 545 vnt. Atidarymo metu parodą pristatė K.Švėgždavičius ir A.Jonušas.
  Koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Solo fleita grojo moksleivė A.Šalaševičiūtė. Renginį vedė Z.Dargaitė.

 • Vasario 17 d. muziejaus direktorius S.Kasparavičius skaitė paskaitą Telšių 3-osios vid. mokyklos moksleiviams ir mokytojams „Žemaičių indėlis į Lietuvos nepriklausomybės aruodą“.

 • Vasario 22 d. vyr. mokslinis bendradarbis A.Jonušas muziejininkams „Partizaninis judėjimas Žemaitijoje“.

 • Vasario 24 d. Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė lengvosios pramonės mokyklos moksleiviams vedė edukacinę pamoką „Žemaičių rūbai“.

 • Vasario 25 d. vyr. mokslinis bendradarbis K.Švėgždavičius moksleiviams vedė edukacinę pamoką „Lietuvos valstybės atkūrimas“.

 • Vasario 26 d. muziejuje vyko Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Žemaičių bajorų draugijos ataskaitinis rinkiminis seimelis.
  Koncertavo bajoraitė I.Chmieliauskaitė (smuikas) ir S.Prialgauskas (fleita). Muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis K.Švėgždavičius skaitė pranešimą „Lietuvos valstybės atkūrimas ir kova už Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumo įtvirtinimą“.
  Šio renginio organizatoriai muziejuje buvo muziejaus direktorius S.Kasparavičius ir moksl. bibliotekos vedėja I.Ramanauskienė.

2000 m. kovas

 • Kovo 4 d. Dailės skyriaus vedėja Z. Dargaitė lankytojams pristatė tautodailininkės J. Bulauskienės darbų parodą.

 • Kovo 8 d. muziejuje vyko konferencija „Telšiai per 10 atkurtos nepriklausomybės metų“, skirta Kovo 11-ajai. Dalyvavo svečiai iš Pomeranjos (Lenkija), Telšių apskrities, savivaldybės vadovai, Kovo 11-osios akto signataras V. Puplauskas. Koncertėlį surengė muziejininkų vaikai. Jie deklamavo eiles apie Tėvynę, grojo.
  Pranešimus skaitė muziejininkai K. Švėgždavičius, D. Karalienė, I. Ramanauskienė, V. Rimkuvienė, rajono vyr. architektas A. Žebrauskas, kunigas V. Viktoravičius.

 •  Kovo 10 d. K. Švėgždavičius lankytojams pristatė fotografo M. Šilinsko darbų parodą, skirtą Kovo 11-ajai.

 •  Kovo 21 d. K. Švėgždavičius vedė edukacinę pamoką moksleiviams „Žemaitijos partizanų kova 1944-1953 m. “

 •  Kovo 24 d. Telšių kunigų seminarijoje surengta paroda iš muziejaus fondų „Medinė liaudies skulptūra“. Ją rengė ir pristatė E. Spudytė.

 •  Kovo 24 d. Telšių parodų salėje vyko apskrities amatų diena-seminaras. Muziejaus Etnografinio skyriaus vedėja V. Rimkuvienė skaitė pranešimą „Senieji žemaičių amatai“.

 •  Kovo 29 d. muziejaus parodų salėje surengta T. Vaičaičio tapybos paroda „Metalo metamorfozės“. Parodą rengė Z. Dargaitė.
  Tą pačią dieną atidarytos dar dvi parodos iš muziejaus fondų: „Z. Lisieckaitės natiurmortai ir peizažai“ (rengė Z. Dargaitė) ir įdomi virdulių kolekcija (rengė V. Rimkuvienė).

 •  Muziejaus rinkinių vyr. saugotoja E. Spudytė kovo mėnesį Mažeikių krašto muziejuje surengė medžio drožėjo A. Kvaso darbų parodą.

2000 m. balandis

 • Balandžio 28 d. Istorijos skyriaus darbuotojai K. Švėgždavičius, R. Bartkienė bei dailininkė D. Kavaliauskienė surengė parodą „Mūsų kariuomenė“, skirtą KASP Žemaičių apygardos 11-osios rinktinės įkūrimo penkerių metų sukakčiai.

 • Balandžio 12 d. Telšių centrinėje bibliotekoje E. Spudytė skaitė paskaitą „Verbų, Didžiosios savaitės papročiai“.

 • Balandžio 19 d. I. Ramanauskienė 3-iosios vidurinės mokyklos 11-12 klasių moksleiviams vedė edukacinę pamoką „Gimtosios kalbos kelias“.

2000 m. gegužė

 • Gegužės 5 d. muziejuje atidaryta paroda „Moterų portretai“. Ją papildė ir taikomosios dailės eksponatai. Parodą rengė Z. Dargaitė.

 • Tą pačią dieną surengta Motinos dienai skirta paroda „Moterų rankdarbiai“. Eksponuoti mezgėjos S. Simonkevičienės darbai ir rankdarbiai iš muziejaus fondų.
  Parodos atidaryme dainas apie mamą dainavo Telšių kunigų seminarijos klierikų ansamblis. Parodą rengė V. Rimkuvienė ir E. Spudytė.

 • Gegužės 8 d. muziejuje V. Rimkuvienė skaitė paskaitą Telšių mažosios kunigų seminarijos moksleiviams „Žemaitiški ornamentai“.

 • Gegužės 26 d. muziejaus parodų salėje įvyko susitikimas su Lietuvos istorijos instituto archeologu A. Girininku, kuris susirinkusiems pasakojo apie baltų materialinės ir dvasinės kultūros raidą, genčių formaciją, naujausius archeologinius atradimus Lietuvoje. . Susitikimą organizavo muziejaus archeologės D. Karalienė ir L. Valatkienė.

 • Gegužės 27-birželio 11 dienomis muziejaus parodų salėje veikė Lietuvos kultūros paveldo restauravimo 50-mečio jubiliejaus paroda.

 • Gegužės 29-ąją Telšių trečiojoje vid. mokykloje vyko Muziejaus dienos. Tai jau antrasis toks renginys šioje mokykloje ir tampantis tradicija. Renginyje dalyvavo archeologijos, etnografijos, dailės, muziejaus mokslinės bibliotekos darbuotojai, vyriausioji rinkinių saugotoja. Muziejininkai atsivežė eksponatų, įrengė mini parodėles ir jas komentavo.

 • Moksleiviai atsidėkodami muziejininkams surengė koncertą.

 • Gegužės 27 d. muziejuje veikė Lietuvos kultūros paveldo restauravimo 50-mečio jubiliejaus paroda.

2000 m. birželis

 • Birželio 1 d. atidaryti Žemaičių muziejaus „Alka“ naujieji rūmai. Juose įrengtos laikinos ekspozicijos ir atviri fondai. Dalyvavo apskrities, rajono, miesto vadovai, Plungės ir Mažeikių muziejų direktoriai, miesto visuomenė.

2000 m. liepa

 • Liepos 15 d. Žemaičių muziejuje "ALKA" įvyko IV-asis Žemaičių kultūros draugijos suvažiavimas. Draugijos pirmininku pakartotinai  išrinktas Žemaičių muziejaus "ALKA" direktorius Stasys Kasparavičius.

 • 2000.07.15 muziejaus naujojoje dailės salėje įvyko IV-asis Žemaičių Kultūros draugijos suvažiavimas. Pirmininku vėl išrinktas “Alkos” muziejaus direktorius S.Kasperavičius. Suvažiavimas pasibaigė įdomia ir linksma vakarone Žemaitijos kaimo muziejuje.
 • 2000.07.22 muziejuje įvyko Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos Žemaičių bajorų draugijos Bajorystės pripažinimo Aktų įteikimas šešiems Draugijos nariams. Vakaronė vyko Žemaitijos kaimo muziejuje.
 • 2000.07.25 muziejuje įvyko vienas iš renginių, skirtų Telšių miesto vardo paminėjimo 550-osioms metinėms - Oro balionų varžybų Žemaitijos taurei laimėti iškilmingas atidarymas. 07.27 Žemaitijos kaimo muziejuje - varžybų uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas.
 • 2000.07.05 įrengta archeologinio pobūdžio ekspozicija, supažindinanti su 14 - 17 a. Ginklų kolekcija, kario ir riterio šarvais, jų atskiromis dalimis. Ši ekspozicija glaudžiai siejasi su Dvarų kultūros ekspozicija. Rengė D.Karalienė, L.Valatkienė ir D.Kavaliauskienė.
 • 07.15 įrengta parodėlė, skirta ŽKD istorijai. Eksponuoti 1988 - 2000m. išleisti leidiniai. Rengė R.Baratkienė.
 • 07.15 įrengta paroda “Žemėlapiai ir žemių planai 17a. - 20a. Pradžia iš dvarų archyvų fondų”. Eksponuoti žemėlapiai, dvarų žemių ir Telšių miesto senieji planai, atvirutės, knygos. Rengė R.Bartkienė.

2000 m. rugpjūtis

 • Rugpjūčio 24 d. atidaryta filatelijos paroda “Iš pasaulio oreivystės ir Lietuvos aviacijos istorijos”. Rengė K. Švėgždavičius.

2000 m. rugsėjis

 • Rugsėjo 15 d. Žemaičių muziejaus “Alka” sodelyje pašventintas ąžuolinis koplytstulpis. Jo autorius - liaudies meistras Vytautas Savickas. Šis paminklas - tai autoriaus dovana Telšių miestui jo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 550 metų jubiliejaus proga.
 • Paminklą pašventino Telšių diakonas kun. R. Vilavičius.
 • Kalbėjo Telšių meras D. Rupšys, Telšių seniūnas K Lečkauskas, mero patarėja S. Levickienė, “Alkos” direktorius S. Kasparavičius.
 • Koncertavo folkloro ansamblis “Insula”.
 • “Alkos” muziejaus parodų salėje atidaryta tautodailininkų darbų paroda. Ji veiks iki saplio 7 d.

2000 m. gruodis

 • Gruodžio 1 d. muziejuje įvyko konferencija „Iš Telšių praeities", skirta Telšių miesto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 550 metų sukakčiai.
 • Žemaitijos kaimo muziejuje 2000 gruodžio 20-22 dienomis vyko vaikų Kalėdų šventė. Ją organizavo turizmo firma „Busturas“, ansamblis „Insula“ ir Žemaitijos kaimo muziejaus vedėjas G.Šatkauskas. Renginyje dalyvavo vaikai iš Šiaulių miesto ir rajono. Jie važinėjosi arkliuku kinkytomis rogėmis, šoko apie laužą, vyko atrakcionai, buvo Kalėdų senelis. Kiekvieną dieną atvykdavo po tris vaikų grupes.

Parengė Žemaičių muziejaus "ALKA" darbuotojai

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt