Lankstukas „Žemaičių muziejus ALKA“

2002 m. vasarą, muziejaus įkūrimo 70-mečio išvakarėse,  išleistas naujas lankstukas apie Žemaičių muziejų ALKA. Leidinį sudarė R. Bartkienė ir K. Švėgždavičius. Lankstuko dizaineris A. Andrijauskas, fotografas R. Eitkevičius. Čia pateikiami informaciniai tekstai (lietuvių ir anglų kalbomis) bei keliolika nuotraukų apie muziejaus istoriją ir dabartį. Publikuojame tekstą ir iliustracijos iš lankstinuko „Žemaičių muziejus ALKA“.

 
ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“
 
Ekspozicija veikia kasdien, išskyrus pirmadienį ir antradienį, nuo 9 iki 17 val.
Sekmadienį nuo 10 iki 16 val. 
Telefonai: 70282, 70160
Muziejaus adresas: Muziejaus g. 31, LT-5610, Telšiai
Adresas internete http://zam.mch.mii.lt
 
1932 metais Žemaičių senovės mėgėjų draugija "Alka" Telšiuose įkūrė muziejų. Už savivaldybių skirtas, krašto gyventojų ir užsienyje gyvenusių tautiečių paaukotas lėšas 1936-1938 m. pastatyti muziejaus rūmai (archit. S. Stulginskis). Kuriant ir turtinant muziejų daug nusipelnė jo pirmasis vedėjas, visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, poetas P. Genys. 1994 - 1998 metais pastatytas muziejaus priestatas (archit. A. Žebrauskas). 2002 m. suremontuotas senasis muziejaus pastatas.
Šiuo metu tai garsus Žemaitijos muziejus, sukaupęs daugiau kaip 60 tūkstančių eksponatų, tarp jų - ypač turtingi archeologijos, etnografijos, numizmatikos, spaudinių, rankraščių, fotografijos, Archeologiniai radiniai. V-XV a. Papuošalai. Žalvaristautodailės, profesionaliojo meno, gamtos ir kt. eksponatų rinkiniai.
Ypač reikšminga archeologų sukaupta medžiaga iš akmens amžiaus stovyklų, gyvenviečių ir kapinynų, ankstyvųjų metalų laikotarpio - Paplienijos piliakalnio gyvenvietės, taip pat įvairių laikotarpių kuršių, žemaičių ir žiemgalių įkapės. Atskira rinkinių dalis - Telšių senamiesčio archeologinių tyrinėjimų medžiaga.
Gausūs ir įvairūs etnografijos rinkiniai. Tai žemdirbystės, amatų ir buities daiktai, iš kurių ypač
originalios kultuvių, lazdų, prieverpstėlių, rankšluostinių bei senųjų žemaičių audinių kolekcijos. Išskirtinę vietą užima kalvystės meno dirbiniai - kryžių ir koplytėlių saulutės. Unikalūs muziejuje saugomi medinės liaudies skulptūros rinkiniai.
Ypač vertingos senosios profesionaliosios tapybos, grafikos, skulptūros, taikomosios dailės kolekcijos, jose tarp kitų - lietuvių nacionalinės dailės mokyklos pradininko P. Smuglevičiaus drobė „Agripina neša savo vyro palaikus“, K. Rusecko „Pjovėja“, „Neapolis“, V. Slendzinskio paveikslai „Senutė veria siūlą“, „Vyro Portretas“. Muziejaus pasididžiavimas - žymių Vakarų Europos menininkų darbai: „Šeimos portretas“, tapytas 1660 m. flamandų mokyklos atstovo Jano van Veikersloto (Jan van Wyckersloot;1643 -1683), vokiečių mokyklos atstovo Luko Kranacho (vyresniojo) (Lucas Cranach; 1472 - 1553) dirbtuvės paveikslas „Išminčių pagarbinimas“, olandų mokyklos atstovo Kasparo Netcherio (Caspar Netcher; 1639 -1684) „Markizės Montespan portretas“, italų skulptoriaus P. Romanelio (P. Romanelli; 1812 -1887) skulptūra „Jaunystė“ ir daugelis kitų.
Muziejaus saugyklose - šimtai istorinių relikvijų: 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis, 1791 m. Savivaldos privitegija Telšių miestui, 1794 metų sukilimo dokumentai, 1831 ir 1863 metų sukilėlių ginklai, knygnešių platinti leidiniai ir kt.
Čia saugoma tūkstančiai Žemaitijos dvarų archyvų dokumentų, yra fototeka, biblioteka, mokslinis archyvas, kuriame - muziejininkų surinkta įvairi istorinė medžiaga. Atskira muziejaus dalis - Žemaitijos kaimo muziejus po atviru dangumi gražioje pietvakarinėje Masčio ežero pakrantėje.
Šv. Jurgis Gamtos ekspozicijos fragmentas Iš liaudies meno rinkinių
1863 m. sukilėlių ginklai Gamtos ekspozicijos fragmentas Kultuvės

SAMOGITIAN MUSEUM "ALKA"

Expositions work every day, except Monday and Tuesday, from 9 a. m. till 5 p. m.
Adress Muziejaus street 31, LT- 5610, Telsiai
Phones 70160, 70282
Samogitian "Alka" association of old amateurs established the museum in Telsiai in 1932.
In 1936-1938 there was built the museum house for municipalities' funds and funds of local inhabitants as well as countrymen that lived in foreign countries. P. Genys was a public worker, local ethnographer, poet and the first manager of the museum. He was deserwed well of founding and enriching this museum. In 1994-1998 there was built the wing of museum. Repair of museum's old building was finished in 2002.
Today this Samogitian museum is famous, have more than 60 000 exhibits, rich of exhibits'
Collections of archaeology, ethnography, numizmatics, printed matters, manuscripts,
photoes, folk art, professional art, nature and other.
The separate part of museum is Samogitian country's museum in the open air that is on
the south-west coast of Mastis lake.
© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt